0904 54 3434

Nhữ Đình Nguyên

Ứng Lê Minh Anh
July 15, 2017
Nguyễn Minh Quân
July 22, 2017

Nhữ Đình Nguyên

Nguồn tài liệu của Excel rất là phong phú. Xuất phát điểm em học rất kém tiếng Anh, nhưng em đã dần cải thiện những thiếu sót và điểm tiếng Anh của em lên khá là cao

 

Facebook Comments

Nhữ Đình Nguyên nhudinhnguyen1999@gmail.com Hà Nội July 20, 2017