Ngữ Pháp Tiếng Anh

Cấu trúc so sánh đầy đủ trong tiếng Anh

Cấu trúc so sánh trong tiếng Anh là một trong những nội dung quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh, giúp người học có thể diễn đạt sự so sánh giữa hai đối tượng hoặc nhiều đối tượng khác nhau. Trong bài viết này, Excelenglish.vn sẽ trình bày đầy đủ về cấu trúc so sánh trong tiếng Anh, bao gồm so sánh ngang bằng, so sánh hơn và so sánh nhất, với các ví dụ cụ thể và bài tập áp dụng.

Cấu trúc so sánh đầy đủ trong tiếng Anh
Cấu trúc so sánh đầy đủ trong tiếng Anh

STT Kiểu so sánh Ví dụ
1 So sánh ngang bằng She is as beautiful as her sister.
2 So sánh hơn với tính từ ngắn He is taller than me.
3 So sánh hơn với tính từ dài This book is more interesting than that one.
4 So sánh hơn với phó từ She speaks English more fluently than I do.
5 So sánh nhất với tính từ ngắn He is the tallest boy in the class.
6 So sánh nhất với tính từ dài This is the most beautiful dress I have ever seen.
7 So sánh nhất với phó từ She is the most intelligent person I know.

I. Cấu trúc so sánh trong tiếng Anh là gì?

Cấu trúc so sánh trong tiếng Anh là gì?
Cấu trúc so sánh trong tiếng Anh là gì?

Cấu trúc so sánh trong tiếng Anh là một trong những nội dung quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh, giúp người học có thể diễn đạt sự so sánh giữa hai đối tượng hoặc nhiều đối tượng khác nhau.

Cấu trúc so sánh được chia thành 3 loại chính: so sánh ngang bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Mỗi loại so sánh lại có những cấu trúc khác nhau tùy thuộc vào tính từ hoặc phó từ được sử dụng.

Bảng dưới đây tóm tắt các cấu trúc so sánh trong tiếng Anh:

Kiểu so sánh Công thức Ví dụ
So sánh ngang bằng as + adj/adv + as She is as beautiful as her sister.
So sánh hơn Tính từ/Phó từ + er + than He is taller than me.
So sánh nhất The + tính từ/phó từ + est She is the tallest girl in the class.

Ngoài ra, còn có một số cấu trúc so sánh đặc biệt, chẳng hạn như:

 • So sánh kép: dùng để so sánh hai sự việc hoặc hành động khác nhau.
 • So sánh gấp bội: dùng để so sánh hai sự việc hoặc hành động có cùng loại và chênh lệch nhau nhiều lần.

Cấu trúc so sánh trong tiếng Anh rất đa dạng và phong phú, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc so sánh phù hợp. Nắm vững cấu trúc so sánh sẽ giúp bạn dễ dàng diễn đạt các ý tưởng, suy nghĩ của mình trong nhiều tình huống giao tiếp khác nhau, giúp cho lời nói và bài viết của bạn trở nên mạch lạc, rõ ràng và thuyết phục hơn.

Để tìm hiểu thêm về cấu trúc so sánh trong tiếng Anh, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

II. Cấu trúc so sánh ngang bằng

Cấu trúc so sánh ngang bằng
Cấu trúc so sánh ngang bằng

So sánh ngang bằng với tính từ ngắn

Với tính từ ngắn, chúng ta chỉ cần thêm đuôi -er vào tính từ để tạo thành dạng so sánh ngang bằng. Ví dụ, nếu bạn muốn so sánh chiều cao của hai người, bạn có thể nói:

 • She is taller than me.
 • He is shorter than me.

Danh sách các trang liên quan:

So sánh ngang bằng với tính từ dài

Với tính từ dài, chúng ta cần sử dụng more hoặc less để tạo thành dạng so sánh ngang bằng. Ví dụ, nếu bạn muốn so sánh độ thông minh của hai người, bạn có thể nói:

 • She is more intelligent than me.
 • He is less intelligent than me.

Danh sách các trang liên quan:

So sánh ngang bằng với phó từ

Với phó từ, chúng ta cũng sử dụng more hoặc less để tạo thành dạng so sánh ngang bằng. Ví dụ, nếu bạn muốn so sánh tốc độ của hai người, bạn có thể nói:

 • She runs more quickly than me.
 • He runs less quickly than me.

Danh sách các trang liên quan:

III. Cấu trúc so sánh hơn

Cấu trúc so sánh hơn
Cấu trúc so sánh hơn

So sánh hơn với tính từ ngắn

Trong cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn, chúng ta thêm đuôi “-er” vào sau tính từ để tạo thành dạng so sánh hơn. Ví dụ:

 • She is taller than me.
 • This book is more interesting than that one.
 • He is smarter than his brother.

Nếu tính từ dài hơn hai âm tiết, chúng ta sử dụng “more” hoặc “less” trước tính từ để tạo thành dạng so sánh hơn. Ví dụ:

 • She is more beautiful than her sister.
 • This movie is less exciting than the last one.
 • He is more intelligent than I thought.

So sánh hơn với tính từ dài

Khi so sánh hai vật hoặc hai người, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc so sánh hơn. Để tạo thành cấu trúc này, chúng ta thêm “more” hoặc “less” trước tính từ. Ví dụ như:

Tính từ So sánh hơn
tall taller
beautiful more beautiful
intelligent more intelligent
interesting more interesting
important more important

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng “the + so sánh hơn” để nhấn mạnh sự khác biệt giữa hai vật hoặc hai người. Ví dụ như:

Tính từ So sánh hơn
tall the taller
beautiful the more beautiful
intelligent the more intelligent
interesting the more interesting
important the more important

So sánh hơn với phó từ

Để so sánh hai hành động hoặc hai trạng thái, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc so sánh hơn với phó từ. Để tạo thành cấu trúc này, chúng ta thêm “more” hoặc “less” trước phó từ. Ví dụ như:

Phó từ So sánh hơn
quickly more quickly
slowly more slowly
loudly more loudly
softly more softly
carefully more carefully

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng “the + so sánh hơn” để nhấn mạnh sự khác biệt giữa hai hành động hoặc hai trạng thái. Ví dụ như:

Phó từ So sánh hơn
quickly the more quickly
slowly the more slowly
loudly the more loudly
softly the more softly
carefully the more carefully

Bên cạnh đó, khi so sánh hơn với phó từ, chúng ta có thể sử dụng một số phó từ khác để nhấn mạnh mức độ so sánh, chẳng hạn như:

 • much
 • a lot
 • far
 • a little
 • slightly

Ví dụ:

 • She sings much more beautifully than her sister.
 • He runs a lot faster than me.
 • This movie is far more interesting than the last one.
 • She speaks a little more softly than her friend.
 • He works slightly more carefully than his colleague.

Trong bài viết này, chúng tôi đã tìm hiểu về cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh. Hy vọng rằng bạn đã nắm được những kiến thức cơ bản về cấu trúc này và có thể sử dụng thành thạo trong giao tiếp hàng ngày.

Để tìm hiểu thêm về cấu trúc so sánh trong tiếng Anh, bạn có thể tham khảo bài viết:

Cấu trúc so sánh trong tiếng Anh

IV. Cấu trúc so sánh nhất

Cấu trúc so sánh nhất
Cấu trúc so sánh nhất

So sánh nhất với tính từ ngắn

 • Cấu trúc: the + adj/adv + -est
 • Ví dụ: He is the tallest boy in the class.
 • She is the most beautiful girl in the world.

So sánh nhất với tính từ dài

 • Cấu trúc: the + most adj/adv
 • Ví dụ: This is the most interesting book I have ever read.
 • That was the most delicious cake I have ever eaten.

So sánh nhất với phó từ

 • Cấu trúc: the + most adv/adj
 • Ví dụ: She sings the most beautifully in the choir.
 • He ran the most quickly in the race.
STT Kiểu so sánh Ví dụ
1 So sánh ngang bằng She is as beautiful as her sister.
2 So sánh hơn với tính từ ngắn He is taller than me.
3 So sánh hơn với tính từ dài This book is more interesting than that one.
4 So sánh hơn với phó từ She speaks English more fluently than I do.
5 So sánh nhất với tính từ ngắn He is the tallest boy in the class.
6 So sánh nhất với tính từ dài This is the most beautiful dress I have ever seen.
7 So sánh nhất với phó từ She is the most intelligent person I know.

So sánh trong ngữ pháp tiếng Anh là một trong những nội dung quan trọng trong tiếng Anh, giúp người học có thể diễn đạt sự so sánh giữa hai đối tượng hoặc nhiều đối tượng khác nhau. Trong bài viết này, excelenglish.vn sẽ trình bày đầy đủ về cấu trúc so sánh trong tiếng Anh, bao gồm so sánh ngang bằng, so sánh hơn và so sánh nhất, với các ví dụ cụ thể và bài tập áp dụng.

Nắm vững cấu trúc so sánh sẽ giúp bạn dễ dàng diễn đạt các ý tưởng, suy nghĩ của mình trong nhiều tình huống giao tiếp khác nhau, giúp cho lời nói và bài viết của bạn trở nên mạch lạc, rõ ràng và thuyết phục hơn.

V. Bài tập áp dụng cấu trúc so sánh

Bài tập áp dụng cấu trúc so sánh
Bài tập áp dụng cấu trúc so sánh

Để củng cố kiến thức về cấu trúc so sánh trong tiếng Anh, các bạn hãy thử làm một số bài tập sau đây:

Bài tập 1: Hoàn thành các câu so sánh sau bằng cách sử dụng cấu trúc so sánh thích hợp.

 1. He is _____ (tall) than his brother.
 2. This book is _____ (interesting) than that one.
 3. She speaks English _____ (fluently) than I do.
 4. This is the _____ (beautiful) dress I have ever seen.
 5. He is the _____ (intelligent) person I know.

Bài tập 2: Viết lại các câu sau sử dụng cấu trúc so sánh hơn.

 1. He is as tall as his brother.
 2. This book is as interesting as that one.
 3. She speaks English as fluently as I do.
 4. This is as beautiful a dress as I have ever seen.
 5. He is as intelligent a person as I know.

Bài tập 3: Viết lại các câu sau sử dụng cấu trúc so sánh nhất.

 1. He is the tallest boy in the class.
 2. This is the most interesting book I have ever read.
 3. She is the most fluent English speaker I know.
 4. This is the most beautiful dress I have ever seen.
 5. He is the most intelligent person I know.

Đáp án:

 1. taller
 2. more interesting
 3. more fluently
 4. most beautiful
 5. most intelligent
 6. taller than
 7. more interesting than
 8. more fluently than
 9. as beautiful as
 10. as intelligent as
 11. the tallest
 12. the most interesting
 13. the most fluent
 14. the most beautiful
 15. the most intelligent

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài tập khác về cấu trúc so sánh trong tiếng Anh tại đây: Bài tập cấu trúc so sánh trong tiếng Anh

VI. Kết luận

Cấu trúc so sánh trong tiếng Anh là một chủ điểm ngữ pháp quan trọng giúp người học có thể diễn đạt sự so sánh giữa hai đối tượng hoặc nhiều đối tượng khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta đã cùng tìm hiểu về ba loại cấu trúc so sánh chính, bao gồm so sánh ngang bằng, so sánh hơn và so sánh nhất, với các ví dụ cụ thể và bài tập áp dụng. Hy vọng rằng qua bài viết này, các bạn đã có thể nắm vững cách sử dụng cấu trúc so sánh trong tiếng Anh để giao tiếp và viết tiếng Anh một cách hiệu quả.

Related Articles

Back to top button