Ngữ Pháp Tiếng Anh

Chinh phục Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 8 – Bổ sung kiến thức toàn diện về mệnh đề quan hệ

Trong chương trình tiếng Anh lớp 11, Ngữ pháp tiếng anh lớp 11 unit 8: Câu điều kiện là một chủ điểm quan trọng mà học sinh cần nắm vững. Chủ điểm này cung cấp kiến thức toàn diện về câu điều kiện, bao gồm các loại câu điều kiện, cách sử dụng và bài tập thực hành. Thông qua website Excelenglish, học sinh có thể tìm hiểu chi tiết về chủ điểm này, củng cố kiến thức ngữ pháp và nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của mình.

Chinh phục Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 8 - Bổ sung kiến thức toàn diện về mệnh đề quan hệ
Chinh phục Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 8 – Bổ sung kiến thức toàn diện về mệnh đề quan hệ

I. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 8: Câu điều kiện

Các loại câu điều kiện

 • Câu điều kiện loại 1: Diễn tả một sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
 • Câu điều kiện loại 2: Diễn tả một sự việc không có thật ở hiện tại.
 • Câu điều kiện loại 3: Diễn tả một sự việc không có thật ở quá khứ.

Cách sử dụng câu điều kiện

Loại câu điều kiện Cấu trúc Ví dụ
Câu điều kiện loại 1 If + S + V (hiện tại), S + will/can/may + V (tương lai) If I study hard, I will pass the exam. (Nếu tôi học chăm chỉ, tôi sẽ vượt qua kỳ thi.)
Câu điều kiện loại 2 If + S + V (quá khứ), S + would/could/might + V (hiện tại) If I were you, I would study harder. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ học chăm chỉ hơn.)
Câu điều kiện loại 3 If + S + had + V3, S + would/could/might + have + V3 If I had studied harder, I would have passed the exam. (Nếu tôi học chăm chỉ hơn, tôi đã vượt qua kỳ thi.)

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 8

 1. Complete the sentences with the correct form of the verb in parentheses.
 2. If I (study) hard, I (pass) the exam.
 3. If I (be) you, I (study) harder.
 4. If I (have) studied harder, I (pass) the exam.
 5. If I (win) the lottery, I (buy) a new car.
 6. If I (know) how to swim, I (go) to the beach.

Đáp án bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 8

 1. study – will pass
 2. were – would study
 3. had studied – would have passed
 4. won – would buy
 5. knew – would go

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 8: Câu điều kiện
Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 8: Câu điều kiện

II. Các loại câu điều kiện

Câu điều kiện là một loại câu phức hợp trong tiếng Anh, bao gồm một mệnh đề chính và một mệnh đề phụ. Mệnh đề chính nêu lên kết quả hoặc hành động, trong khi mệnh đề phụ nêu lên điều kiện để kết quả hoặc hành động đó xảy ra.

Có bốn loại câu điều kiện chính trong tiếng Anh:

 • Câu điều kiện loại 1: Đây là loại câu điều kiện phổ biến nhất. Nó được sử dụng để diễn tả những điều kiện có thể xảy ra trong tương lai.
 • Câu điều kiện loại 2: Loại câu điều kiện này được sử dụng để diễn tả những điều kiện không thể xảy ra trong thực tế hoặc trái với thực tế.
 • Câu điều kiện loại 3: Loại câu điều kiện này được sử dụng để diễn tả những điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ.
 • Câu điều kiện loại 0: Loại câu điều kiện này được sử dụng để diễn tả những sự thật hiển nhiên hoặc những điều luôn đúng.

Mỗi loại câu điều kiện có cấu trúc và cách sử dụng khác nhau. Bạn có thể tìm hiểu thêm về từng loại câu điều kiện trong các bài học tiếp theo.

III. Cách sử dụng câu điều kiện

Câu điều kiện được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau trong tiếng Anh. Bạn có thể sử dụng câu điều kiện để:

 • Diễn tả những điều kiện để một hành động hoặc sự kiện xảy ra.
 • Diễn tả những hậu quả hoặc kết quả của một hành động hoặc sự kiện.
 • Diễn tả những điều ước hoặc mong muốn.
 • Diễn tả những lời khuyên hoặc cảnh báo.

Câu điều kiện là một công cụ rất hữu ích trong tiếng Anh. Bạn có thể sử dụng câu điều kiện để diễn đạt nhiều ý tưởng và suy nghĩ khác nhau. Hãy luyện tập sử dụng câu điều kiện thường xuyên để cải thiện khả năng tiếng Anh của bạn.

IV. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 8

1. Điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ trong ngoặc.

(a) If I (have) enough money, I (buy) a new car.

(b) If I (study) hard, I (pass) the exam.

(c) If it (rain), we (stay) at home.

(d) If I (be) you, I (not go) to that party.

(e) If I (know) the answer, I (tell) you.

2. Viết lại các câu sau thành câu điều kiện loại 2.

(a) I don’t have enough money, so I can’t buy a new car.

(b) I didn’t study hard, so I failed the exam.

(c) It didn’t rain, so we went out.

(d) I’m not you, so I’m going to that party.

(e) I don’t know the answer, so I can’t tell you.

3. Viết lại các câu sau thành câu điều kiện loại 3.

(a) I had enough money, so I bought a new car.

(b) I studied hard, so I passed the exam.

(c) It rained, so we stayed at home.

(d) I was you, so I didn’t go to that party.

(e) I knew the answer, so I told you.

4. Viết lại các câu sau thành câu điều kiện loại 0.

(a) If you heat ice, it melts.

(b) If you drop a glass, it breaks.

(c) If you put sugar in water, it dissolves.

(d) If you mix red and blue, you get purple.

(e) If you press a button, the light comes on.

V. Đáp án bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 8

1. (a) had, would buy

(b) studied, would pass

(c) rains, will stay

(d) were, wouldn’t go

(e) knew, would tell

2. (a) If I had enough money, I would buy a new car.

(b) If I had studied hard, I would have passed the exam.

(c) If it had rained, we would have stayed at home.

(d) If I were you, I wouldn’t go to that party.

(e) If I knew the answer, I would tell you.

3. (a) If I had had enough money, I would have bought a new car.

(b) If I had studied hard, I would have passed the exam.

(c) If it had rained, we would have stayed at home.

(d) If I had been you, I wouldn’t have gone to that party.

(e) If I had known the answer, I would have told you.

4. (a) If you heat ice, it melts.

(b) If you drop a glass, it breaks.

(c) If you put sugar in water, it dissolves.

(d) If you mix red and blue, you get purple.

(e) If you press a button, the light comes on.

VI. Cách sử dụng câu điều kiện

Câu điều kiện là một cấu trúc ngữ pháp được sử dụng để diễn tả mối quan hệ giữa hai mệnh đề. Mệnh đề thứ nhất là mệnh đề điều kiện, nêu ra một điều kiện cần phải được đáp ứng để mệnh đề thứ hai, mệnh đề chính, có thể xảy ra. Câu điều kiện có thể được chia thành ba loại chính: câu điều kiện loại 1, câu điều kiện loại 2 và câu điều kiện loại 3.

Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 nêu ra một điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Mệnh đề chính diễn tả kết quả có thể xảy ra khi điều kiện đó được đáp ứng. Câu điều kiện loại 1 được cấu tạo theo công thức sau:

If + mệnh đề điều kiện + hiện tại đơn, mệnh đề chính + tương lai đơn

Ví dụ:

Nếu trời mưa, tôi sẽ ở nhà. (If it rains, I will stay home.)Nếu bạn học chăm chỉ, bạn sẽ đạt điểm cao. (If you study hard, you will get a good grade.)

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 nêu ra một điều kiện không có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Mệnh đề chính diễn tả kết quả không thể xảy ra khi điều kiện đó được đáp ứng. Câu điều kiện loại 2 được cấu tạo theo công thức sau:

If + mệnh đề điều kiện + quá khứ đơn, mệnh đề chính + would/could/might/should + động từ nguyên mẫu

Ví dụ:

Nếu tôi là Tổng thống, tôi sẽ xóa bỏ nghèo đói. (If I were the President, I would eliminate poverty.)Nếu tôi biết trước điều đó, tôi đã không làm như vậy. (If I had known that, I wouldn’t have done it.)

Câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 3 nêu ra một điều kiện không có khả năng xảy ra trong quá khứ. Mệnh đề chính diễn tả kết quả không thể xảy ra khi điều kiện đó được đáp ứng. Câu điều kiện loại 3 được cấu tạo theo công thức sau:

If + mệnh đề điều kiện + quá khứ hoàn thành, mệnh đề chính + would/could/might/should have + phân từ quá khứ

Ví dụ:

Nếu tôi học chăm chỉ hơn, tôi đã đậu kỳ thi. (If I had studied harder, I would have passed the exam.)Nếu tôi không làm mất chìa khóa, chúng ta đã không bị nhốt ngoài nhà. (If I hadn’t lost the key, we wouldn’t have been locked out of the house.)

Loại câu điều kiện Công thức Ví dụ
Câu điều kiện loại 1 If + mệnh đề điều kiện + hiện tại đơn, mệnh đề chính + tương lai đơn Nếu trời mưa, tôi sẽ ở nhà. (If it rains, I will stay home.)
Câu điều kiện loại 2 If + mệnh đề điều kiện + quá khứ đơn, mệnh đề chính + would/could/might/should + động từ nguyên mẫu Nếu tôi là Tổng thống, tôi sẽ xóa bỏ nghèo đói. (If I were the President, I would eliminate poverty.)
Câu điều kiện loại 3 If + mệnh đề điều kiện + quá khứ hoàn thành, mệnh đề chính + would/could/might/should have + phân từ quá khứ Nếu tôi học chăm chỉ hơn, tôi đã đậu kỳ thi. (If I had studied harder, I would have passed the exam.)

Câu điều kiện là một công cụ hữu ích để diễn tả các mối quan hệ nguyên nhân và kết quả trong tiếng Anh. Hiểu và sử dụng đúng các loại câu điều kiện sẽ giúp bạn nâng cao khả năng giao tiếp và viết tiếng Anh của mình.

Cách sử dụng câu điều kiện
Cách sử dụng câu điều kiện

VII. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 8

I. Trắc nghiệm:

1. Choose the correct answer:

 • If I (can/could) fly, I would travel around the world.
 • If I (was/were) rich, I would buy a big house.
 • If I (had/have) more time, I would learn to play the guitar.
 • If I (knew/know) the answer, I would tell you.
 • If I was (taller/taller), I would join the basketball team.

2. Rewrite the sentences using the correct tense:

 • She would help me if she (know/knew) the answer.
 • They would come to the party if they (invite/were invited).
 • We would go to the beach if it (not rain/didn’t rain).
 • I would call you if I (have/had) your phone number.
 • You would be happier if you (exercise/exercised) more.

3. Complete the sentences with the correct form of the verb in parentheses:

 • If I (study) harder, I would get better grades.
 • If they (save) more money, they could buy a new house.
 • She would be more confident if she (speak) English fluently.
 • We would have a better chance of winning if we (practice) more.
 • The world would be a better place if people (care for) each other more.

II. Tự luận:

 • Hãy viết 1 đoạn văn khoảng 100 từ về chủ đề “Nếu tôi có thể quay ngược thời gian”.
 • Hãy viết 1 đoạn văn khoảng 100 từ về chủ đề “Những điều tôi sẽ làm nếu tôi có 1 tỷ đô la”.

Đáp án:

I. Trắc nghiệm:

1. Choose the correct answer:

 • could
 • were
 • had
 • knew
 • taller

2. Rewrite the sentences using the correct tense:

 • She would help me if she knew the answer.
 • They would come to the party if they were invited.
 • We would go to the beach if it didn’t rain.
 • I would call you if I had your phone number.
 • You would be happier if you exercised more.

3. Complete the sentences with the correct form of the verb in parentheses:

 • studied
 • saved
 • spoke
 • practiced
 • cared for

II. Tự luận:

 • Nếu tôi có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ làm rất nhiều điều khác biệt. Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè. Tôi sẽ học tập chăm chỉ hơn, không để lãng phí thời gian. Tôi sẽ theo đuổi đam mê của mình nhiều hơn và không ngại thử thách bản thân. Tôi sẽ cố gắng trở thành một người tốt hơn, sống có ích hơn cho xã hội. Tôi tin rằng, nếu tôi có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình.
 • Nếu tôi có 1 tỷ đô la, tôi sẽ làm rất nhiều điều. Tôi sẽ giúp đỡ những người nghèo khổ, xây dựng những ngôi trường cho trẻ em nghèo, ủng hộ các tổ chức từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi sẽ đầu tư vào các dự án giáo dục, y tế để cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người. Tôi sẽ sử dụng tiền của mình để tạo nên những điều tốt đẹp cho xã hội. Tôi tin rằng, nếu tôi có 1 tỷ đô la, tôi có thể làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 8
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 8

VIII. Đáp án bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 8

1. If I had studied harder, I would have got better marks.

2. If it does not rain, we will have a picnic.

3. I would have bought a new car if I had had the money.

4. she would have called the doctor if she had felt ill.

5. If the bus had not broken down, we would have got to the airport on time.

6. Our team would have won the match if the captain had not played poorly.

7. You would have passed the exam if you had studied more.

8. I would have lent you the money if you had asked me.

9. If it had not been for your help, I would have failed the exam.

10. I would have written to you if I had had your address.

Bảng 1: Mẫu câu điều kiện loại 1
Công thức Ví dụ
If + S + V (hiện tại đơn), S + will/can/may + V (nguyên mẫu) If I study hard, I will get good marks.(Nếu tôi học chăm chỉ, tôi sẽ đạt điểm cao.)
If + S + V (hiện tại đơn), S + can/may + V (nguyên mẫu) If I study hard, I can get good marks.(Nếu tôi học chăm chỉ, tôi có thể đạt điểm cao.)
If + S + V (hiện tại đơn), S + might/could + V (nguyên mẫu) If I study hard, I might get good marks.(Nếu tôi học chăm chỉ, tôi có lẽ sẽ đạt điểm cao.)

1. I wish I had studied harder for the test.

2. I wish I were a millionaire.

3. I wish I did not have to go to work today.

4. I wish I could speak English fluently.

5. I wish I had more time to spend with my family.

6. I wish I lived in a bigger house.

7. I wish I had a better job.

8. I wish I could travel the world.

9. I wish I were more confident.

10. I wish I were taller.

Bảng 2: Mẫu câu điều kiện loại 2
Công thức Ví dụ
If + S + V (quá khứ đơn), S + would/could/might + V (nguyên mẫu) If I studied hard, I would get good marks.(Nếu tôi học chăm chỉ, tôi sẽ đạt điểm cao.)
If + S + had + V3, S + would/could/might + have + V3 If I had studied hard, I would have got good marks.(Nếu tôi học chăm chỉ, tôi đã đạt điểm cao.)

1. If I had worked harder, I would have gotten a better grade.

2. If I had gone to the doctor sooner, I would not have gotten so sick.

3. If I had listened to my parents, I would not have made that mistake.

4. If I had saved more money, I would be able to buy a new car now.

5. If I had been more careful, I would not have lost my phone.

6. If I had studied for the test, I would have passed.

7. If I had taken better care of my health, I would not be sick now.

8. If I had been more patient, I would have been able to finish the project on time.

9. If I had been more assertive, I would have gotten the job.

10. If I had been more positive, I would have been able to overcome the challenges.

Bảng 3: Mẫu câu điều kiện loại 3
Công thức Ví dụ
If + S + had + V3, S + would/could/might + have + V3 If I had studied hard, I would have got good marks.(Nếu tôi học chăm chỉ, tôi đã đạt điểm cao.)

Đáp án bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 8
Đáp án bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 8

IX. Kết luận

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 8: Câu điều kiện là một chủ điểm quan trọng trong chương trình tiếng Anh lớp 11. Chủ điểm này cung cấp cho học sinh kiến thức toàn diện về câu điều kiện, bao gồm các loại câu điều kiện, cách sử dụng và bài tập thực hành. Thông qua chủ điểm này, học sinh sẽ củng cố được kiến thức ngữ pháp và nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của mình. Hi vọng rằng bài viết này đã giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 8: Câu điều kiện.

Related Articles

Back to top button