Phát Âm Tiếng Anh

Tìm hiểu về nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh cùng Excel English

Bạn có đang tìm kiếm thông tin về [**Nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh**](https://excelenglish.edu.vn/nguyen-am-va-phu-am-trong-tieng-anh/) không? Bài viết này của Excel English sẽ cung cấp cho bạn kiến thức toàn diện về các nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh, bao gồm cách phát âm, cách sử dụng và các ví dụ cụ thể. Nắm vững kiến thức này sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể kỹ năng phát âm và giao tiếp tiếng Anh của mình.

Tìm hiểu về nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh cùng Excel English
Tìm hiểu về nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh cùng Excel English

Đặc điểm Nguyên âm đơn Nguyên âm đôi Phụ âm
Số lượng 12 8 24
Cách phát âm Phát âm đơn lẻ Phát âm kết hợp hai nguyên âm Phát âm kết hợp với nguyên âm để tạo thành âm tiết
Ví dụ a, e, i, o, u ai, ei, oi, ui b, c, d, f, g

I. Phân loại các nguyên âm kép đôi

Nguyên âm kép đôi là sự kết hợp của hai nguyên âm đơn tạo thành một âm tiết. Trong tiếng Anh, có 8 nguyên âm kép đôi, bao gồm:

 • ai
 • ei
 • oi
 • ui
 • au
 • eu
 • ou
 • oo

Mỗi nguyên âm kép đôi có cách phát âm riêng và được sử dụng trong các từ khác nhau. Ví dụ:

 • ai: rain, pain, sail
 • ei: eight, weight, neighbor
 • oi: oil, coin, boil
 • ui: fruit, juice, suit
 • au: laugh, caught, daughter
 • eu: few, nephew, queue
 • ou: out, loud, house
 • oo: book, look, pool

Nguyên âm kép đôi là một phần quan trọng trong tiếng Anh và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các âm tiết và từ. Việc nắm vững cách phát âm và sử dụng các nguyên âm kép đôi sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng nói và nghe tiếng Anh của mình.

Cách phát âm tiếng Anh chuẩn

II. Đặc điểm phân phối và cách phát âm của nguyên âm đơn

Nguyên âm đơn là những âm thanh được tạo ra khi không khí đi qua thanh quản và mũi mà không bị cản trở. Trong tiếng Anh, có 12 nguyên âm đơn, bao gồm:

 • a
 • e
 • i
 • o
 • u
 • æ
 • ɑː
 • ɒ
 • ʌ
 • ɜː
 • ə
 • ɪ

Mỗi nguyên âm đơn có cách phát âm riêng và được sử dụng trong các từ khác nhau. Ví dụ:

 • a: cat, hat, map
 • e: bed, pen, red
 • i: sit, hit, milk
 • o: dog, hot, pot
 • u: sun, fun, run
 • æ: apple, hat, man
 • ɑː: father, car, park
 • ɒ: hot, dog, lot
 • ʌ: cup, but, sun
 • ɜː: bird, her, work
 • ə: about, ago, alone
 • ɪ: sit, hit, big

Nguyên âm đơn là một phần quan trọng trong tiếng Anh và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các âm tiết và từ. Việc nắm vững cách phát âm và sử dụng các nguyên âm đơn sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng nói và nghe tiếng Anh của mình.

Luyện nghe tiếng Anh cơ bản

III. Phân loại các phụ âm

Phụ âm là những âm thanh được tạo ra khi không khí bị cản trở khi đi qua thanh quản, mũi hoặc miệng. Trong tiếng Anh, có 24 phụ âm, bao gồm:

 • b
 • c
 • d
 • f
 • g
 • h
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

Mỗi phụ âm có cách phát âm riêng và được sử dụng trong các từ khác nhau. Ví dụ:

 • b: ball, bat, bed
 • c: cat, car, cup
 • d: dog, door, day
 • f: fish, fun, five
 • g: go, girl, game
 • h: hat, hot, house
 • j: jump, jar, juice
 • k: kite, key, king
 • l: love, like, leg
 • m: man, map, milk
 • n: nest, nose, night
 • p: pen, pot, pig
 • q: queen, quick, quiet
 • r: rat, red, run
 • s: sun, sit, snake
 • t: table, ten, top
 • v: van, voice, vote
 • w: water, way, week
 • x: box, fox, six
 • y: yes, yellow, yogurt
 • z: zoo, zip, zero

Phụ âm là một phần quan trọng trong tiếng Anh và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các âm tiết và từ. Việc nắm vững cách phát âm và sử dụng các phụ âm sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng nói và nghe tiếng Anh của mình.

Luyện nói tiếng Anh cơ bản

IV. Phân loại nguyên âm đơn

Phân loại nguyên âm đơn
Phân loại nguyên âm đơn

Nguyên âm đơn trong tiếng Anh được chia thành hai loại chính: nguyên âm ngắn và nguyên âm dài. Nguyên âm ngắn được phát âm nhanh và không kéo dài, trong khi nguyên âm dài được phát âm chậm và kéo dài hơn. Nguyên âm ngắn bao gồm các âm /a/, /e/, /i/, /o/, /u/, còn nguyên âm dài bao gồm các âm /ɑː/, /eɪ/, /iː/, /ɔː/, /uː/. Ví dụ, nguyên âm /a/ trong từ “cat” là nguyên âm ngắn, trong khi nguyên âm /ɑː/ trong từ “car” là nguyên âm dài.

Ngoài ra, nguyên âm đơn còn được chia thành hai loại phụ: nguyên âm trước và nguyên âm sau. Nguyên âm trước được phát âm với lưỡi ở phía trước miệng, trong khi nguyên âm sau được phát âm với lưỡi ở phía sau miệng. Nguyên âm trước bao gồm các âm /i/, /e/, /æ/, /ɛ/, /ɪ/, còn nguyên âm sau bao gồm các âm /u/, /o/, /ɑː/, /ɔː/, /ʊ/. Ví dụ, nguyên âm /i/ trong từ “sit” là nguyên âm trước, trong khi nguyên âm /u/ trong từ “put” là nguyên âm sau.

Đặc điểm Nguyên âm ngắn Nguyên âm dài Nguyên âm trước Nguyên âm sau
Cách phát âm Phát âm nhanh, không kéo dài Phát âm chậm, kéo dài hơn Phát âm với lưỡi ở phía trước miệng Phát âm với lưỡi ở phía sau miệng
Ví dụ /a/, /e/, /i/, /o/, /u/ /ɑː/, /eɪ/, /iː/, /ɔː/, /uː/ /i/, /e/, /æ/, /ɛ/, /ɪ/ /u/, /o/, /ɑː/, /ɔː/, /ʊ/

Nguyên âm đơn là một phần quan trọng trong hệ thống âm vị của tiếng Anh. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo thành âm tiết và giúp phân biệt các từ khác nhau. Việc nắm vững cách phát âm và phân loại nguyên âm đơn sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng phát âm tiếng Anh của mình.

Tìm hiểu thêm về cách phát âm tiếng Anh chuẩnTìm hiểu thêm về từ vựng tiếng Anh cơ bản

V. Đặc điểm phân phối và cách phát âm của nguyên âm đơn

Đặc điểm phân phối và cách phát âm của nguyên âm đơn
Đặc điểm phân phối và cách phát âm của nguyên âm đơn

Nguyên âm đơn là những âm thanh được phát ra khi không khí đi qua thanh quản, mũi và miệng mà không bị cản trở. Trong tiếng Anh, có 12 nguyên âm đơn, bao gồm: a, e, i, o, u, ai, ei, oi, ui, ou, ə, ʌ. Mỗi nguyên âm đơn có một cách phát âm và phân phối riêng, tạo nên sự đa dạng trong hệ thống âm thanh của tiếng Anh.

Để phát âm chính xác các nguyên âm đơn trong tiếng Anh, cần phải nắm rõ đặc điểm phân phối và cách phát âm của từng âm. Dưới đây là bảng tổng hợp đặc điểm phân phối và cách phát âm của 12 nguyên âm đơn trong tiếng Anh:

Nguyên âm đơn Ký hiệu phiên âm Cách phát âm Ví dụ
a /æ/ Phát âm như trong từ “cat” bag
e /e/ Phát âm như trong từ “bed” ten
i /ɪ/ Phát âm như trong từ “sit” big
o /ɒ/ Phát âm như trong từ “dog” hot
u /ʊ/ Phát âm như trong từ “put” cup
ai /aɪ/ Phát âm như trong từ “bike” kite
ei /eɪ/ Phát âm như trong từ “eight” weight
oi /ɔɪ/ Phát âm như trong từ “coin” noise
ui /uɪ/ Phát âm như trong từ “fruit” juice
ou /aʊ/ Phát âm như trong từ “house” mouse
ə /ə/ Phát âm như trong từ “about” father
ʌ /ʌ/ Phát âm như trong từ “cup” sun

Xem bài viết: Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản để biết thêm thông tin về ngữ pháp tiếng Anh.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đặc điểm phân phối và cách phát âm của các nguyên âm đơn trong tiếng Anh. Hãy luyện tập thường xuyên để có thể phát âm các nguyên âm đơn một cách chính xác, từ đó cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh của bạn nhé.

Xem thêm bài viết: Từ vựng tiếng Anh thông dụng để biết thêm về từ vựng tiếng Anh.

VI. Phân loại các phụ âm

Phân loại các phụ âm
Phân loại các phụ âm

Cách phân loại phụ âm

Phụ âm trong tiếng Anh được chia thành nhiều loại khác nhau dựa trên cách phát âm và vị trí của chúng trong từ. Dưới đây là một số cách phân loại phụ âm phổ biến:

 • Theo cách phát âm: Phụ âm có thể được chia thành hai loại chính là phụ âm vô thanh và phụ âm hữu thanh.
 • Theo vị trí: Phụ âm có thể được chia thành ba loại chính là phụ âm đầu, phụ âm cuối và phụ âm giữa. Dựa theo cách phát âm, phụ âm trong tiếng Anh được chia thành hai loại: phụ âm vô thanh và phụ âm hữu thanh.

Đặc điểm phát âm và phân phối phụ âm

Mỗi loại phụ âm có những đặc điểm phát âm và phân phối khác nhau. Dưới đây là một số đặc điểm nổi bật của các loại phụ âm trong tiếng Anh:

 • Phụ âm vô thanh: Phụ âm vô thanh là những âm không có sự rung động của dây thanh quản khi phát âm. Các phụ âm vô thanh trong tiếng Anh gồm: /p/, /t/, /k/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/, /θ/, /ð/, /h/.
 • Phụ âm hữu thanh: Phụ âm hữu thanh là những âm có sự rung động của dây thanh quản khi phát âm. Các phụ âm hữu thanh trong tiếng Anh gồm: /b/, /d/, /g/, /v/, /z/, /ʒ/, /dʒ/, /l/, /r/, /j/, /w/.

Việc phân loại phụ âm theo cách phát âm và vị trí sẽ giúp bạn dễ dàng nhận biết và phân biệt các loại phụ âm khác nhau. Điều này cũng giúp bạn cải thiện kỹ năng phát âm và giao tiếp tiếng Anh của mình.

Tham khảo thêm: Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao

Loại phụ âm Cách phát âm Ví dụ
Phụ âm vô thanh Không có sự rung động của dây thanh quản /p/, /t/, /k/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/, /θ/, /ð/, /h/
Phụ âm hữu thanh Có sự rung động của dây thanh quản /b/, /d/, /g/, /v/, /z/, /ʒ/, /dʒ/, /l/, /r/, /j/, /w/

VII. Đặc điểm phát âm và phân phối phụ âm

Đặc điểm phát âm và phân phối phụ âm
Đặc điểm phát âm và phân phối phụ âm

Phụ âm được phát âm bằng cách cản trở luồng không khí khi đi qua thanh quản, mũi hoặc miệng. Có 24 phụ âm trong tiếng Anh, được chia thành các nhóm sau:

 • Phụ âm môi: b, p, m
 • Phụ âm răng: d, t, n, l, s, z
 • Phụ âm chân răng: j, ch, sh, th
 • Phụ âm ngạc mềm: g, k, ng
 • Phụ âm thanh hầu: h

Mỗi nhóm phụ âm có cách phát âm và phân phối riêng. Ví dụ, phụ âm môi được phát âm bằng cách mím môi lại, phụ âm răng được phát âm bằng cách chạm lưỡi vào răng, phụ âm chân răng được phát âm bằng cách chạm lưỡi vào chân răng, phụ âm ngạc mềm được phát âm bằng cách chạm lưỡi vào ngạc mềm, và phụ âm thanh hầu được phát âm bằng cách hít thở qua thanh quản.

Phân phối phụ âm trong tiếng Anh cũng có những quy tắc nhất định. Ví dụ, phụ âm thường không đứng đầu một từ, phụ âm thường không đứng cuối một từ, và phụ âm thường không đứng cạnh nhau trong một từ.

Việc nắm vững cách phát âm và phân phối phụ âm là rất quan trọng để nói tiếng Anh chuẩn. Nếu bạn phát âm sai phụ âm, người nghe sẽ không hiểu bạn đang nói gì.

Để luyện tập phát âm phụ âm, bạn có thể đọc to các từ và câu tiếng Anh, hoặc bạn có thể nghe các bản ghi âm tiếng Anh và cố gắng bắt chước cách phát âm của người bản ngữ.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài học về phát âm phụ âm trên trang web của chúng tôi: https://excelenglish.edu.vn/phat-am-tieng-anh-chuan/

Nhóm phụ âm Cách phát âm Ví dụ
Phụ âm môi Mím môi lại b, p, m
Phụ âm răng Chạm lưỡi vào răng d, t, n, l, s, z
Phụ âm chân răng Chạm lưỡi vào chân răng j, ch, sh, th
Phụ âm ngạc mềm Chạm lưỡi vào ngạc mềm g, k, ng
Phụ âm thanh hầu Hít thở qua thanh quản h

Trích dẫn:

“Phụ âm là những âm thanh được tạo ra khi không khí bị cản trở khi đi qua thanh quản, mũi hoặc miệng.”

VIII. Kết luận

Nguyên âm và phụ âm là hai thành phần cơ bản cấu tạo nên các từ trong tiếng Anh. Sự kết hợp giữa nguyên âm và phụ âm tạo thành các âm tiết, từ đó tạo thành các từ. Việc nắm vững cách phát âm và sử dụng nguyên âm và phụ âm chính xác sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng nói và giao tiếp tiếng Anh của mình. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới và chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn.

Related Articles

Back to top button