0904 54 3434

Tạ Thu Tâm
October 10, 2017
Phụ huynh Lê Xuân Lộc
October 20, 2017

Sau một quả trình đào tạo ở trung tâm Anh ngữ Excel, mình đã không chỉ đạt được 8.0 IELTS mà còn những kết quả cao khác ở những chứng chỉ khác. Điều này phải nói rằng đã cho mình một sự tự do trong việc lựa chọn các môi trường học tập không những ở trong nước mà còn ở ngoài nước nữa.

Facebook Comments

Phạm Long Vũ Hà Nội October 16, 2017