0904 54 3434

Huỳnh Phương Linh

Phạm Diệu Linh
September 20, 2017
Phụ huynh Dương Kiều Khanh
October 3, 2017

Huỳnh Phương Linh

Phương pháp dạy của trung tâm rất đổi mới, còn đucợ hướng dẫn bởi giáo viên nước ngoài mà điều đó em nghĩ rằng rất khó để kiếm được trung tâm như thế này.

Facebook Comments

Huỳnh Phương Linh huynhphglinh@gmail.com Hà Nội September 20, 2017