Học tiếng anh

Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Cuối Học Kì 2: Tổng Hợp Kiến Thức Toàn Diện

Are you looking for a comprehensive resource to prepare your child for the upcoming English exam at the end of the second semester of grade 5? Look no further than Excel English, your trusted source for high-quality educational materials. Our website offers a wide range of resources, including practice tests, vocabulary lists, and grammar exercises, to help students excel in their English studies. In this article, we will provide you with a detailed overview of the “đề thi tiếng anh lớp 5 cuối học kì 2“, including its format, question types, and difficulty level. We will also offer tips and strategies to help your child succeed on the exam. Whether your child is a native English speaker or a learner, Excel English has the resources you need to help them achieve their full potential.

I. Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Cuối Học Kỳ 2- Phần Đọc Hiểu

Đọc hiểu văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

The Great Wall of China is one of the most famous landmarks in the world. It is a long, winding wall that was built over many centuries to protect China from invaders. The wall is made of stone, brick, and earth, and it is over 13,000 miles long. It is so long that it can be seen from space!

The Great Wall was built over a period of more than 2,000 years. The first sections of the wall were built during the Qin dynasty in the 3rd century BC. Over the centuries, the wall was extended and strengthened by many different Chinese dynasties. The last major additions to the wall were made during the Ming dynasty in the 16th century.

The Great Wall is a UNESCO World Heritage Site. It is one of the most popular tourist destinations in China. Millions of people visit the wall each year to see its amazing architecture and learn about its history.

 • What is the Great Wall of China?
 • How long is the Great Wall of China?
 • When was the Great Wall of China built?
 • Why is the Great Wall of China a UNESCO World Heritage Site?

Đọc hiểu văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

The Amazon rainforest is the largest rainforest in the world. It covers an area of over 5.5 million square kilometers, which is about the size of the United States. The rainforest is home to an estimated 10% of the world’s known species, including many endangered species.

The Amazon rainforest is a vital part of the global ecosystem. It helps to regulate the Earth’s climate by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen. The rainforest also provides food, water, and shelter for millions of people.

However, the Amazon rainforest is under threat from deforestation. Deforestation is the clearing of forests for other uses, such as agriculture and logging. Deforestation is a major problem in the Amazon rainforest, and it is causing the loss of habitat for many species.

 • What is the Amazon rainforest?
 • How big is the Amazon rainforest?
 • What is the importance of the Amazon rainforest?
 • What is the threat to the Amazon rainforest?

Đọc hiểu văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

The Statue of Liberty is a symbol of freedom and democracy. It was a gift from the people of France to the people of the United States in 1886. The statue is located on Liberty Island in New York Harbor. It is one of the most famous landmarks in the world.

The Statue of Liberty is made of copper and stands over 300 feet tall. It was designed by the French sculptor Frédéric Auguste Bartholdi. The statue was built in France and then shipped to the United States in pieces. It was assembled on Liberty Island in 1886.

The Statue of Liberty is a UNESCO World Heritage Site. It is one of the most popular tourist destinations in the United States. Millions of people visit the statue each year to see its amazing architecture and learn about its history.

 • What is the Statue of Liberty?
 • Who gave the Statue of Liberty to the United States?
 • Where is the Statue of Liberty located?
 • Why is the Statue of Liberty a UNESCO World Heritage Site?
Landmark Location Year Built
Great Wall of China China 3rd century BC
Amazon rainforest South America Millions of years ago
Statue of Liberty New York Harbor 1886

Related posts:

II. Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Cuối Học Kỳ 2- Phần Nghe

Nghe và chọn đáp án đúng

1. What is the boy’s name?A. PeterB. JohnC. Tom

2. What is the girl’s name?A. MaryB. JaneC. Susan

3. Where do they live?A. In the cityB. In the countrysideC. In the mountains

Question Answer
1. What is the boy’s name? A. Peter
2. What is the girl’s name? A. Mary
3. Where do they live? A. In the city

Nghe và điền vào chỗ trống

1. My name is __________.A. PeterB. JohnC. Tom

2. I am __________.A. ten years oldB. eleven years oldC. twelve years old

3. I live in __________.A. the cityB. the countrysideC. the mountains

 • A. Peter
 • B. ten years old
 • C. the city

III. Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Cuối Học Kỳ 2- Phần Viết

Đề bài

Viết một đoạn văn ngắn về sở thích của bạn. Sử dụng ít nhất 5 câu.

Viết một bức thư cho bạn của bạn để kể về kỳ nghỉ hè của bạn. Sử dụng ít nhất 5 câu.

Thể loại Số câu Thời gian
Đoạn văn 5 15 phút
Bức thư 5 20 phút

Gợi ý trả lời

**Đoạn văn**

 • Sở thích của tôi là đọc sách.
 • Tôi thích đọc sách vì nó giúp tôi thư giãn và giải trí.
 • Tôi thích đọc nhiều loại sách khác nhau, bao gồm tiểu thuyết, truyện ngắn và sách phi hư cấu.
 • Tôi thường đọc sách vào buổi tối trước khi đi ngủ.
 • Đọc sách giúp tôi mở rộng kiến thức và hiểu biết về thế giới.

**Bức thư**

 • Kỳ nghỉ hè của tôi rất vui.
 • Tôi đã đi du lịch đến nhiều nơi khác nhau, bao gồm bãi biển, công viên giải trí và bảo tàng.
 • Tôi cũng đã dành thời gian với gia đình và bạn bè.
 • Tôi đã học được nhiều điều mới và có nhiều kỷ niệm đẹp.
 • Tôi rất mong được trở lại trường học và kể cho bạn nghe về kỳ nghỉ của mình.

**Liên kết nội bộ:**

IV. Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Cuối Học Kỳ 2- Phần Từ Vựng Và Ngữ Pháp

Từ vựng

 • Read the passage and fill in the blanks with the suitable words below:
 • Careful
 • Noise
 • Quiet
 • Quietly
 • Respect
 • Speak
 • Thoughtful

People raise their voices for many different reasons. They shout may be ________ enough not to be heard, or they wish to sound ______. Sometimes they simply _______ to think before they _____, and they raise their _______ when the words do not come quickly. Those who stay calm are often _______ and _______ and show _______ for others.

Related Posts >>Từ vựng tiếng anh về mộn học

Ngữ pháp

1. Comparatives and Superlatives

 • To compare two people, places or things in English, use the comparative form of the adjective:
  • To compare three or more people, places or things in English, use the superlative form of the adjective:
 • To compare two actions or events in English, use the comparative form of the adverb:
 • To compare three or more actions or events in English, use the comparative form of the adverb:

John is ___________ (strong) than Peter.

This car goes _____ (well) than that car.

I _____ (much) like this movie.

Related Posts >>Tài liệu học tiếng Anh online miễn phí

2. Present Perfect Tense

 • The Present Perfect tense is used to show that an action started in the past, and as a result, it continues up to the present.
 • The Present Perfect is also used to show that something happened in an unspecified time before now.

I ___________(live) in this house for 5 years.

I __________(not see) him since last year.

He _________ (do) good job in this company.

3. Past Perfect Tense

 • The Past perfect tense is used to show that an action happened before another action in the past.
 • The Past Perfect is also used to say that something had happened before a particular time in the past.

I __________ (clean) my room before I went to school.

I _______ (already see) this film before.

John was not at home last night. He _______ (go) to the cinema.

Related Posts >>Cách học tiếng Anh cho người mới bắt đầu

4. Future Perfect Tense

 • The Future Perfect tense is used to show that an action will be completed or finished before another action in the future.
 • The Future Perfect is also used to speculate about something that will have happened by a certain time in the future.

I __________ (visit) my grandparents next week.

This work _______ (finish) by the end of month.

I _______ (not meet) him By this time tomorrow.

V. Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Cuối Học Kỳ 2- đáp án

Đọc hiểu

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

“Helen Keller là một nhà văn, nhà hoạt động chính trị và giảng viên người Mỹ. Cô là người khiếm thị và khiếm thính bẩm sinh. Cô tốt nghiệp đại học Radcliffe, trở thành người khiếm thị đầu tiên tốt nghiệp đại học. Cô đã viết nhiều cuốn sách về các chủ đề chính trị, xã hội và cá nhân.”

 1. Helen Keller thuộc quốc tịch nào?
 2. Helen Keller khiếm khuyết gì?
 3. Helen Keller tốt nghiệp trường đại học nào?

Truyện cổ tích Aesop bằng tiếng Anh – Tài liệu cho bé học tiếng Anh hiệu quả

Ngữ pháp

Hoàn thành câu sử dụng thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn:

 1. My brother usually (play) soccer after school.
 2. They (not/live) in London at the moment.
 3. The children (go) to school every morning.

Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc đơn:

 1. I (learn) English for 5 years.
 2. He (not/finish) his homework yet.
 3. My father (work) in the garden now.
Câu Thì Động từ
I (learn) English for 5 years. Hiện tại hoàn thành have learnt
He (not/finish) his homework yet. Hiện tại hoàn thành has not finished
My father (work) in the garden now. Hiện tại tiếp diễn is working

Câu hỏi phỏng vấn thông dụng dành cho bé khi học tiếng Anh trẻ em

Viết

Viết 5 câu tiếng Anh về gia đình của em:1. My father is a doctor.2. My mother is a teacher.3. I have one brother.4. My brother is 10 years old.5. We live in a big house.

Bài hát tiếng Anh cho bé học tiếng Anh giao tiếp cực hiệu quả

VI. Conclusion

I hope this article has given you some tips and strategies for preparing for your Tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 exam. By following these tips, you can improve your chances of success on the exam and achieve your goals. We at Excel English wish you all the best in your studies. Remember to practice regularly, review your notes, and get a good night’s sleep before the exam. With hard work and dedication, you can achieve anything you set your mind to.

Related Articles

Back to top button