ENG

Phiên Âm Tiếng Anh: The Ultimate Guide to Pronouncing English Words Correctly

In this article, we will delve into the world of “phiên âm tiếng anh” (English phonetics) and explore how it helps us improve our pronunciation, fluency, and overall language skills. Whether you’re a beginner just starting to learn the English language or an experienced speaker looking to enhance your communication abilities, understanding the importance of phonetics can greatly benefit your English learning journey. We will be exploring Excel English – a renowned online English learning platform that provides comprehensive and effective English courses with a focus on phonetics – throughout our discussion.

English Pronunciation Mistakes How to Avoid Them
Confusing /θ/ and /ð/ Practice words like “thin” (θ) and “this” (ð)
Confusing /v/ and /w/ Pay attention to lip shape: “v” uses the lower lip, while “w” uses both lips
Confusing /s/ and /z/ Listen for the final sound: “s” is voiceless (no vibration), while “z” is voiced
Confusing vowel sounds Use a pronunciation chart to compare English vowels to your native language vowels

I. Phiên âm tiếng Anh: Hệ thống ký hiệu ngữ âm quốc tế (IPA)

IPA là gì?

IPA là Hệ thống Ký hiệu Ngữ âm Quốc tế, một hệ thống ký hiệu chuẩn được sử dụng để biểu diễn các âm thanh của bất kỳ ngôn ngữ nào. Nó được phát triển bởi Hiệp hội Ngữ âm Quốc tế vào cuối thế kỷ 19 và hiện được sử dụng rộng rãi bởi các nhà ngôn ngữ học, giáo viên ngôn ngữ và những người học ngôn ngữ.

IPA hoạt động như thế nào?

IPA sử dụng một tập hợp các ký hiệu để đại diện cho các âm thanh riêng lẻ của một ngôn ngữ. Mỗi ký hiệu đại diện cho một âm thanh cụ thể, bất kể ngôn ngữ nào được sử dụng. Điều này giúp IPA trở thành một hệ thống phiên âm phổ quát có thể được sử dụng để biểu diễn bất kỳ ngôn ngữ nào.

Lợi ích của việc sử dụng IPA

Có nhiều lợi ích khi sử dụng IPA, bao gồm:

 • Nó giúp bạn học cách phát âm các từ mới một cách chính xác.
 • Nó giúp bạn hiểu cách các từ được phát âm trong các ngôn ngữ khác nhau.
 • Nó có thể giúp bạn cải thiện kỹ năng nói và nghe của mình.
 • Nó có thể giúp bạn hiểu ngữ âm học, nghiên cứu về âm thanh của ngôn ngữ.
Ký hiệu IPA Âm thanh Ví dụ
/i/ Nguyên âm trước, không tròn môi, cao beat
/u/ Nguyên âm sau, tròn môi, cao boot
/æ/ Nguyên âm trước, không tròn môi, thấp cat
/ɑː/ Nguyên âm sau, không tròn môi, thấp father
/p/ Phụ âm môi, vô thanh pat
/b/ Phụ âm môi, hữu thanh bat
/t/ Phụ âm chân răng, vô thanh top
/d/ Phụ âm chân răng, hữu thanh dog

II. Phiên âm tiếng Anh: Các quy tắc phiên âm

Quy tắc nhấn âm

 • Trong một từ có nhiều âm tiết, thường chỉ có một âm tiết được nhấn mạnh (âm tiết mở đầu).
 • Ví dụ: “computer” thì nhấn mạnh vào âm tiết “com”.

Quy tắc nối âm

 • Khi một từ kết thúc bằng phụ âm và từ tiếp theo bắt đầu bằng nguyên âm, hai âm này sẽ được nối thành một âm duy nhất.
 • Ví dụ: “I am” phát âm là “ai-em”.

III. Phiên âm tiếng Anh: Các ký hiệu đặc biệt

Ký hiệu siêu phân đoạn

Ký hiệu siêu phân đoạn được sử dụng để biểu thị các đặc điểm của lời nói không phải là âm vị, chẳng hạn như trọng âm, ngữ điệu và độ dài. Một số ký hiệu siêu phân đoạn phổ biến bao gồm:

 • : trọng âm
 • ˌ: trọng âm thứ cấp
 • ː: âm dài
 • ˑ: âm bán dài
 • |: ranh giới âm tiết

Ký hiệu ngữ điệu

Ký hiệu ngữ điệu được sử dụng để biểu thị ngữ điệu của lời nói, chẳng hạn như ngữ điệu lên, xuống hoặc ngang. Một số ký hiệu ngữ điệu phổ biến bao gồm:

 • : ngữ điệu lên
 • : ngữ điệu xuống
 • : ngữ điệu ngang

Ký hiệu khác

Ngoài các ký hiệu siêu phân đoạn và ngữ điệu, còn có một số ký hiệu khác được sử dụng trong phiên âm tiếng Anh, chẳng hạn như:

 • [ ]: phiên âm rộng
 • / /: phiên âm hẹp
 • (): phiên âm tùy chọn
 • {}: phiên âm thay thế

IV. Phiên âm tiếng Anh: Thực hành và tài nguyên

Tips for Practicing Pronunciation

* **Speak slowly and deliberately.** When you’re practicing pronunciation, it’s important to speak slowly and deliberately. This will help you to focus on each individual sound and to produce it correctly.* **Listen to native speakers.** One of the best ways to improve your pronunciation is to listen to native speakers. You can do this by watching movies, listening to music, or talking to native speakers in person.* **Use a pronunciation dictionary.** A pronunciation dictionary can be a helpful resource for checking the pronunciation of unfamiliar words. You can also use online dictionaries or apps to get instant feedback on your pronunciation.

Pronunciation Practice Resources

* **Forvo** (https://forvo.com/) is a website where you can listen to native speakers pronounce words in a variety of languages, including English.* **The Pronunciation Guide** (http://www.pronunciationguide.org/) is a website that provides pronunciation guides for a variety of English words.* **BBC Learning English** (https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/pronunciation/) has a variety of resources for practicing English pronunciation, including videos, quizzes, and games.

Common Pronunciation Mistakes

* **Confusing /θ/ and /ð/** * The sounds /θ/ and /ð/ are both pronounced with the tongue between the teeth, but /θ/ is voiceless and /ð/ is voiced. * Example: “thin” (/θ/) vs. “this” (/ð/)* **Confusing /v/ and /w/** * The sounds /v/ and /w/ are both pronounced with the lips, but /v/ is voiced and /w/ is voiceless. * Example: “van” (/v/) vs. “wan” (/w/)* **Confusing /s/ and /z/** * The sounds /s/ and /z/ are both pronounced with the tip of the tongue behind the teeth, but /s/ is voiceless and /z/ is voiced. * Example: “sin” (/s/) vs. “zin” (/z/)* **Confusing vowel sounds** * English has a wide variety of vowel sounds, and it can be difficult for non-native speakers to distinguish between them. * Example: “cat” (/æ/) vs. “cot” (/ɑ/)

Related Articles

Back to top button