Ngữ Pháp Tiếng Anh

Tổng hợp trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh trong một cuốn tài liệu PDF hỗ trợ tự học

Bạn đang tìm kiếm tài liệu tổng hợp kiến thức ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao? Tổng ôn ngữ pháp tiếng anh pdf tại Excelenglish là tài liệu học tập và tham khảo hữu ích dành cho bạn. Với nội dung trình bày khoa học, dễ hiểu, cùng nhiều bài tập thực hành, tài liệu này giúp bạn nắm vững các quy tắc và cách sử dụng ngữ pháp tiếng Anh một cách toàn diện, từ đó nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Tổng hợp trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh trong một cuốn tài liệu PDF hỗ trợ tự học
Tổng hợp trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh trong một cuốn tài liệu PDF hỗ trợ tự học

I. Tổng quan về ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh là một hệ thống các quy tắc chi phối cách các từ vựng tiếng Anh được sắp xếp để tạo thành các câu hoàn chỉnh và có ý nghĩa. Ngữ pháp tiếng Anh phức tạp và có nhiều quy tắc, nhưng cũng có một số quy tắc cơ bản mà bạn có thể học để bắt đầu. Ví dụ, trong một câu tiếng Anh, chủ ngữ thường đi trước động từ và tân ngữ đi sau động từ.

II. Các thì trong tiếng Anh

Tiếng Anh có ba thì chính: hiện tại, quá khứ và tương lai. Thì hiện tại được sử dụng để mô tả những hành động hoặc trạng thái xảy ra ở thời điểm hiện tại. Thì quá khứ được sử dụng để mô tả những hành động hoặc trạng thái xảy ra trong quá khứ. Thì tương lai được sử dụng để mô tả những hành động hoặc trạng thái sẽ xảy ra trong tương lai.

Thì Cách sử dụng
Hiện tại Mô tả những hành động hoặc trạng thái xảy ra ở thời điểm hiện tại
Quá khứ Mô tả những hành động hoặc trạng thái xảy ra trong quá khứ
Tương lai Mô tả những hành động hoặc trạng thái sẽ xảy ra trong tương lai

III. Các loại câu trong tiếng Anh

Có bốn loại câu chính trong tiếng Anh: câu khẳng định, câu phủ định, câu nghi vấn và câu cầu khiến. Câu khẳng định là câu nêu ra một sự thật hoặc một ý kiến. Câu phủ định là câu phủ nhận một sự thật hoặc một ý kiến. Câu nghi vấn là câu hỏi về một sự thật hoặc một ý kiến. Câu cầu khiến là câu yêu cầu ai đó làm gì.

Loại câu Ví dụ
Khẳng định Tôi thích ăn táo.
Phủ định Tôi không thích ăn táo.
Nghi vấn Bạn có thích ăn táo không?
Cầu khiến Hãy ăn táo đi.

IV. Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Có hai loại câu hỏi chính trong tiếng Anh: câu hỏi Yes/No và câu hỏi Wh-. Câu hỏi Yes/No là câu hỏi có thể trả lời bằng “có” hoặc “không”. Câu hỏi Wh- là câu hỏi bắt đầu bằng một từ nghi vấn như who, what, where, when, why, how.

Loại câu hỏi Ví dụ
Yes/No Bạn có thích ăn táo không?
Wh- Bạn thích ăn táo gì?

V. Các loại từ trong tiếng Anh

Có tám loại từ chính trong tiếng Anh: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, đại từ, giới từ, liên từ và thán từ. Danh từ là những từ dùng để chỉ người, vật, địa điểm, sự vật hoặc khái niệm. Động từ là những từ dùng để chỉ hành động hoặc trạng thái. Tính từ là những từ dùng để mô tả danh từ. Trạng từ là những từ dùng để mô tả động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Đại từ là những từ dùng để thay thế danh từ. Giới từ là những từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ khác trong câu. Liên từ là những từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề khác nhau trong câu.

Loại từ Ví dụ
Danh từ con mèo
Động từ ăn
Tính từ đỏ
Trạng từ nhanh chóng
Đại từ tôi
Giới từ
Liên từ
Thán từ chà

VI. Các cụm từ thông dụng trong tiếng Anh

Có một số cụm từ thông dụng được sử dụng trong tiếng Anh. Một số cụm từ phổ biến nhất bao gồm:

 • How are you? (Bạn thế nào?)
 • I’m fine, thank you. (Cảm ơn, tôi ổn.)
 • What’s your name? (Tên bạn là gì?)
 • My name is… (Tên tôi là…)
 • Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)
 • I’m from… (Tôi đến từ…)
 • What do you do? (Bạn làm nghề gì?)
 • I’m a… (Tôi là…)
 • Nice to meet you. (Rất vui được gặp bạn.)
 • Goodbye. (Tạm biệt.)

VII. Các thành ngữ và tục ngữ trong tiếng Anh

Tiếng Anh cũng có rất nhiều thành ngữ và tục ngữ. Một số thành ngữ và tục ngữ phổ biến nhất bao gồm:

 • A bird in the hand is worth two in the bush. (Một con chim trong tay đáng giá bằng hai con trong bụi rậm.)
 • Look before you leap. (Hãy nhìn trước khi nhảy.)
 • Don’t put all your eggs in one basket. (Đừng bỏ hết trứng vào một giỏ.)
 • A stitch in time saves nine. (Một mũi khâu đúng lúc có thể tiết kiệm chín mũi khâu.)
 • The early bird gets the worm. (Con chim dậy sớm bắt được sâu.)

VIII. Cách học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả

Có nhiều cách để học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả. Một số cách phổ biến nhất bao gồm:

 1. Đọc nhiều sách và bài báo tiếng Anh.
 2. Xem phim và chương trình truyền hình tiếng Anh.
 3. Nghe nhạc tiếng Anh.
 4. Nói chuyện với người bản ngữ tiếng Anh.
 5. Làm bài tập ngữ pháp tiếng Anh.
 6. Sử dụng các ứng dụng và phần mềm học ngữ pháp tiếng Anh.

IX. Tổng ôn ngữ pháp tiếng Anh pdf

Ngoài ra, bạn có thể tải về tài liệu Tổng ôn ngữ pháp tiếng Anh pdf để tham khảo thêm. Tài liệu này bao gồm các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản đến nâng cao, giúp bạn củng cố kiến thức và nâng cao trình độ ngữ pháp tiếng Anh của mình.

X. Các thì trong tiếng Anh

Tiếng Anh có ba thì chính: hiện tại, quá khứ và tương lai. Mỗi thì có bốn dạng: đơn, tiếp diễn, hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn. Thì hiện tại đơn được sử dụng để mô tả các sự kiện hoặc hành động xảy ra thường xuyên hoặc đúng sự thật. Thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng để mô tả các sự kiện hoặc hành động đang diễn ra tại thời điểm nói. Thì hiện tại hoàn thành được sử dụng để mô tả các sự kiện hoặc hành động đã xảy ra trước thời điểm nói. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được sử dụng để mô tả các sự kiện hoặc hành động đã bắt đầu trước thời điểm nói và vẫn đang tiếp diễn.

Thì quá khứ đơn được sử dụng để mô tả các sự kiện hoặc hành động đã xảy ra trong quá khứ. Thì quá khứ tiếp diễn được sử dụng để mô tả các sự kiện hoặc hành động đang diễn ra tại một thời điểm trong quá khứ. Thì quá khứ hoàn thành được sử dụng để mô tả các sự kiện hoặc hành động đã xảy ra trước một thời điểm trong quá khứ. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn được sử dụng để mô tả các sự kiện hoặc hành động đã bắt đầu trước một thời điểm trong quá khứ và vẫn đang tiếp diễn.

Thì tương lai đơn được sử dụng để mô tả các sự kiện hoặc hành động sẽ xảy ra trong tương lai. Thì tương lai tiếp diễn được sử dụng để mô tả các sự kiện hoặc hành động sẽ đang diễn ra tại một thời điểm trong tương lai. Thì tương lai hoàn thành được sử dụng để mô tả các sự kiện hoặc hành động sẽ xảy ra trước một thời điểm trong tương lai. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn được sử dụng để mô tả các sự kiện hoặc hành động sẽ bắt đầu trước một thời điểm trong tương lai và vẫn đang tiếp diễn.

Thì Dạng Cách sử dụng
Hiện tại Đơn Mô tả các sự kiện hoặc hành động xảy ra thường xuyên hoặc đúng sự thật.
Hiện tại Tiếp diễn Mô tả các sự kiện hoặc hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.
Hiện tại Hoàn thành Mô tả các sự kiện hoặc hành động đã xảy ra trước thời điểm nói.
Hiện tại Hoàn thành tiếp diễn Mô tả các sự kiện hoặc hành động đã bắt đầu trước thời điểm nói và vẫn đang tiếp diễn.
Quá khứ Đơn Mô tả các sự kiện hoặc hành động đã xảy ra trong quá khứ.
Quá khứ Tiếp diễn Mô tả các sự kiện hoặc hành động đang diễn ra tại một thời điểm trong quá khứ.
Quá khứ Hoàn thành Mô tả các sự kiện hoặc hành động đã xảy ra trước một thời điểm trong quá khứ.
Quá khứ Hoàn thành tiếp diễn Mô tả các sự kiện hoặc hành động đã bắt đầu trước một thời điểm trong quá khứ và vẫn đang tiếp diễn.
Tương lai Đơn Mô tả các sự kiện hoặc hành động sẽ xảy ra trong tương lai.
Tương lai Tiếp diễn Mô tả các sự kiện hoặc hành động sẽ đang diễn ra tại một thời điểm trong tương lai.
Tương lai Hoàn thành Mô tả các sự kiện hoặc hành động sẽ xảy ra trước một thời điểm trong tương lai.
Tương lai Hoàn thành tiếp diễn Mô tả các sự kiện hoặc hành động sẽ bắt đầu trước một thời điểm trong tương lai và vẫn đang tiếp diễn.

Ngoài ra, tiếng Anh còn có một số thì khác, chẳng hạn như thì mệnh lệnh, thì ước, thì giả định, thì tường thuật, v.v. Các thì này được sử dụng trong các tình huống cụ thể và có cách sử dụng riêng.

Các thì trong tiếng Anh
Các thì trong tiếng Anh

XI. Các loại câu trong tiếng Anh

Câu trong tiếng Anh cũng giống như những ngôn ngữ khác, có nhiều loại câu khác nhau và mỗi loại sẽ đảm nhiệm một chức năng riêng. Để có thể nói và viết tiếng Anh đúng ngữ pháp, bạn cần phải biết cách phân loại câu và cách sử dụng mỗi loại câu. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn các loại câu cơ bản trong tiếng Anh, bao gồm:

Các loại câu theo mục đích nói

 • Câu kể (Declarative Sentences): Câu kể dùng để đưa ra một thông tin hoặc một sự thật nào đó. Câu kể thường kết thúc bằng dấu chấm.
 • Câu hỏi (Interrogative Sentences): Câu hỏi dùng để đặt ra một câu hỏi. Câu hỏi thường bắt đầu bằng một từ để hỏi như who, what, where, when, why, how và kết thúc bằng dấu chấm hỏi.
 • Câu khiến (Imperative Sentences): Câu khiến dùng để đưa ra một mệnh lệnh, yêu cầu hoặc lời khuyên. Câu khiến thường kết thúc bằng dấu chấm than.
 • Câu cảm thán (Exclamative Sentences): Câu cảm thán dùng để bày tỏ một cảm xúc mạnh mẽ. Câu cảm thán thường bắt đầu bằng một từ cảm thán như Oh!, Wow!, Amazing! và kết thúc bằng dấu chấm than.

Các loại câu theo cấu trúc câu

 • Câu đơn giản (Simple Sentences): Câu đơn giản là câu có một chủ ngữ và một động từ chính.
 • Câu phức hợp (Complex Sentences): Câu phức hợp là câu có nhiều hơn một mệnh đề độc lập được nối với nhau bằng một liên từ.
 • Câu ghép (Compound Sentences): Câu ghép là câu có hai hoặc nhiều mệnh đề độc lập được nối với nhau bằng một liên từ nối.
 • Các loại câu theo thời

  • Câu hiện tại (Present Tense): Câu hiện tại dùng để diễn tả một hành động hoặc sự kiện đang diễn ra tại thời điểm nói.
  • Câu quá khứ (Past Tense): Câu quá khứ dùng để diễn tả một hành động hoặc sự kiện đã xảy ra trước thời điểm nói.
  • Câu tương lai (Future Tense): Câu tương lai dùng để diễn tả một hành động hoặc sự kiện sẽ xảy ra sau thời điểm nói.

  Các loại câu theo dạng câu

  • Câu khẳng định (Affirmative Sentences): Câu khẳng định dùng để khẳng định một điều gì đó là đúng.
  • Câu phủ định (Negative Sentences): Câu phủ định dùng để phủ định một điều gì đó là sai.
  • Câu nghi vấn (疑問文): Câu nghi vấn dùng để thắc mắc thông tin về một sự việc, hiện tượng nào đó.
  • Trên đây là một số loại câu cơ bản trong tiếng Anh. Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn sẽ có thể nắm được cách phân loại câu và cách sử dụng mỗi loại câu.

Các loại câu trong tiếng Anh
Các loại câu trong tiếng Anh

XII. Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh rất đa dạng, phong phú và được phân loại tùy theo mục đích, ngữ cảnh sử dụng. Sau đây là một số dạng câu hỏi phổ biến trong tiếng Anh:

 • Câu hỏi Yes/No question (Câu hỏi có/không): Loại câu hỏi này đòi hỏi câu trả lời là “Có” hoặc “Không”. Cấu trúc: Do/Does/Did + chủ ngữ + động từ nguyên mẫu +…?
 • Câu hỏi Wh- question (Câu hỏi từ để hỏi): Loại câu hỏi này bắt đầu bằng một từ để hỏi như who, what, where, when, why, how, how much, how many,… Cấu trúc: Wh-question + trợ động từ + chủ ngữ + động từ chính +…?
 • Câu hỏi Tag question (Câu hỏi đuôi): Loại câu hỏi này được thêm vào cuối một câu khẳng định hoặc phủ định để xác nhận lại thông tin. Cấu trúc: Câu khẳng định/phủ định + , phải không?/phải chứ?/phải vậy không?
 • Câu hỏi Alternative question (Câu hỏi lựa chọn): Loại câu hỏi này đưa ra hai hoặc nhiều lựa chọn và yêu cầu người trả lời chọn một đáp án đúng nhất. Cấu trúc: Which + danh từ/đại từ +…, A or B?
 • Câu hỏi Rhetorical question (Câu hỏi tu từ): Loại câu hỏi này không yêu cầu câu trả lời thực sự, mà được sử dụng để nhấn mạnh một quan điểm hoặc thu hút sự chú ý của người nghe. Cấu trúc: Câu hỏi + dấu chấm hỏi.
Loại câu hỏi Cấu trúc Ví dụ
Câu hỏi Yes/No question Do/Does/Did + chủ ngữ + động từ nguyên mẫu +…? Do you like to travel? (Bạn có thích du lịch không?)
Câu hỏi Wh- question Wh-question + trợ động từ + chủ ngữ + động từ chính +…? What is your favorite color? (Màu sắc yêu thích của bạn là gì?)
Câu hỏi Tag question Câu khẳng định/phủ định + , phải không?/phải chứ?/phải vậy không? You are going to the party, aren’t you? (Bạn sẽ đến bữa tiệc chứ?)
Câu hỏi Alternative question Which + danh từ/đại từ +…, A or B? Which city do you like more, New York or London? (Bạn thích thành phố nào hơn, New York hay London?)
Câu hỏi Rhetorical question Câu hỏi + dấu chấm hỏi Who doesn’t love chocolate? (Ai mà không thích sô cô la cơ chứ?)

Ngoài các dạng câu hỏi kể trên, còn có một số loại câu hỏi khác ít phổ biến hơn như câu hỏi Gap-filling question (Câu hỏi điền khuyết), câu hỏi Matching question (Câu hỏi ghép nối), câu hỏi True/False question (Câu hỏi đúng/sai),… Tùy từng ngữ cảnh và mục đích giao tiếp mà người nói sẽ sử dụng những dạng câu hỏi phù hợp.

Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh
Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

XIII. Các loại từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có nhiều loại từ khác nhau, mỗi loại từ có chức năng và cách sử dụng riêng. Việc nắm vững các loại từ trong tiếng Anh sẽ giúp bạn sử dụng ngôn ngữ này một cách chính xác và hiệu quả hơn.

Danh từ

 • Danh từ là những từ dùng để chỉ người, vật, sự vật, khái niệm, địa điểm, thời gian, số lượng, đơn vị đo lường, tiền tệ, v.v…
 • Danh từ có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều, dạng xác định hoặc không xác định.
 • Ví dụ: book (sách), table (bàn), dog (chó), love (tình yêu), Vietnam (Việt Nam), Monday (thứ Hai), ten (mười), dollar (đô la), v.v…

Động từ

 • Động từ là những từ dùng để chỉ hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại của sự vật, hiện tượng.
 • Động từ có thể ở dạng chủ động hoặc bị động, dạng hiện tại, quá khứ hoặc tương lai.
 • Ví dụ: read (đọc), write (viết), speak (nói), sleep (ngủ), be (là), have (có), v.v…

Tính từ

 • Tính từ là những từ dùng để mô tả đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của danh từ.
 • Tính từ có thể đứng trước hoặc sau danh từ.
 • Ví dụ: big (lớn), small (nhỏ), beautiful (đẹp), ugly (xấu), happy (vui vẻ), sad (buồn), v.v…

Trạng từ

 • Trạng từ là những từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác.
 • Trạng từ có thể đứng trước hoặc sau động từ, tính từ hoặc trạng từ khác.
 • Ví dụ: very (rất), much (nhiều), quickly (nhanh chóng), slowly (chậm rãi), carefully (cẩn thận), carelessly (cẩu thả), v.v…

Giới từ

 • Giới từ là những từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ trong câu.
 • Giới từ thường đứng trước danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ.
 • Ví dụ: on (trên), in (trong), at (tại), to (đến), from (từ), by (bởi), with (với), v.v…

Liên từ

 • Liên từ là những từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu.
 • Liên từ có thể đứng ở đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu.
 • Ví dụ: and (và), but (nhưng), or (hoặc), because (bởi vì), so (vì vậy), although (mặc dù), v.v…

Đại từ

 • Đại từ là những từ dùng để thay thế cho danh từ.
 • Đại từ có thể ở dạng ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai hoặc ngôi thứ ba.
 • Ví dụ: I (tôi), you (bạn), he (anh ấy), she (cô ấy), it (nó), we (chúng tôi), they (họ), v.v…

Số từ

 • Số từ là những từ dùng để chỉ số lượng.
 • Số từ có thể ở dạng số đếm hoặc số thứ tự.
 • Ví dụ: one (một), two (hai), three (ba), four (bốn), five (năm), first (thứ nhất), second (thứ hai), third (thứ ba), v.v…

Mạo từ

 • Mạo từ là những từ dùng để xác định danh từ.
 • Mạo từ có thể là mạo từ xác định (the) hoặc mạo từ không xác định (a, an).
 • Ví dụ: the book (quyển sách), a book (một quyển sách), an apple (một quả táo), v.v…

Thán từ

 • Thán từ là những từ dùng để bày tỏ cảm xúc hoặc thái độ của người nói.
 • Thán từ có thể đứng ở đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu.
 • Ví dụ: Oh! (Ồ!), Ah! (À!), Wow! (Tuyệt vời!), v.v…

XIV. Các cụm từ thông dụng trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có rất nhiều cụm từ thông dụng được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Những cụm từ này thường ngắn gọn, dễ nhớ và có thể thay thế cho nhiều câu dài. Việc sử dụng các cụm từ thông dụng sẽ giúp lời nói của bạn trở nên trôi chảy và tự nhiên hơn.

Dưới đây là một số cụm từ thông dụng trong tiếng Anh cùng với ý nghĩa và ví dụ sử dụng:

Cụm từ Ý nghĩa Ví dụ
How are you doing? Bạn khỏe không? – How are you doing today?- I’m doing great, thanks.
What’s up? Có chuyện gì thế? – What’s up?- Nothing much, just hanging out.
I’m sorry. Tôi xin lỗi. – I’m sorry for being late.- That’s okay, no problem.
Thank you. Cảm ơn bạn. – Thank you for your help.- You’re welcome.
You’re welcome. Không có gì. – Thank you for your help.- You’re welcome.
Excuse me. Xin lỗi. – Excuse me, can I get by?- Sure, no problem.
I don’t know. Tôi không biết. – Do you know where the library is?- I don’t know, sorry.
I don’t think so. Tôi không nghĩ vậy. – Do you think it’s going to rain today?- I don’t think so, it looks sunny outside.
I hope so. Tôi hy vọng vậy. – I hope we win the game tomorrow.- Me too, I hope so.
I’m not sure. Tôi không chắc. – Are you going to the party tonight?- I’m not sure, I might.

Trên đây là một số cụm từ thông dụng trong tiếng Anh. Bạn có thể học thêm nhiều cụm từ khác để sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Việc sử dụng các cụm từ thông dụng sẽ giúp bạn nói tiếng Anh trôi chảy và tự nhiên hơn.

XV. Cách học các cụm từ thông dụng trong tiếng Anh

Có nhiều cách để học các cụm từ thông dụng trong tiếng Anh. Dưới đây là một số phương pháp hiệu quả:

 • Đọc sách và báo tiếng Anh: Khi đọc sách và báo tiếng Anh, bạn sẽ bắt gặp nhiều cụm từ thông dụng. Hãy chú ý đến những cụm từ này và cố gắng ghi nhớ chúng.
 • Xem phim và chương trình truyền hình tiếng Anh: Khi xem phim và chương trình truyền hình tiếng Anh, bạn sẽ nghe thấy nhiều cụm từ thông dụng. Hãy chú ý đến những cụm từ này và cố gắng ghi nhớ chúng.
 • Nghe nhạc tiếng Anh: Khi nghe nhạc tiếng Anh, bạn sẽ nghe thấy nhiều cụm từ thông dụng. Hãy chú ý đến những cụm từ này và cố gắng ghi nhớ chúng.
 • Sử dụng các ứng dụng học tiếng Anh: Có nhiều ứng dụng học tiếng Anh cung cấp các bài học về các cụm từ thông dụng. Bạn có thể sử dụng các ứng dụng này để học các cụm từ thông dụng một cách hiệu quả.
 • Học với bạn bè hoặc giáo viên: Bạn có thể học các cụm từ thông dụng với bạn bè hoặc giáo viên. Hãy cùng nhau học tập và luyện tập sử dụng các cụm từ này.

Việc học các cụm từ thông dụng trong tiếng Anh không khó. Chỉ cần bạn kiên trì học tập và luyện tập, bạn sẽ có thể sử dụng các cụm từ này một cách thành thạo.

XVI. Một số lưu ý khi sử dụng các cụm từ thông dụng trong tiếng Anh

Khi sử dụng các cụm từ thông dụng trong tiếng Anh, bạn cần lưu ý một số điều sau:

 • Sử dụng đúng ngữ cảnh: Mỗi cụm từ thông dụng chỉ được sử dụng trong một số ngữ cảnh nhất định. Hãy chú ý đến ngữ cảnh khi sử dụng các cụm từ này để tránh sử dụng sai.
 • Sử dụng đúng cách phát âm: Mỗi cụm từ thông dụng có một cách phát âm riêng. Hãy chú ý đến cách phát âm của các cụm từ này để tránh phát âm sai.
 • Sử dụng đúng trọng âm: Mỗi cụm từ thông dụng có một trọng âm riêng. Hãy chú ý đến trọng âm của các cụm từ này để tránh nhấn sai trọng âm.
 • Sử dụng đúng thì: Mỗi cụm từ thông dụng chỉ được sử dụng trong một số thì nhất định. Hãy chú ý đến thì khi sử dụng các cụm từ này để tránh sử dụng sai thì.

Việc sử dụng đúng các cụm từ thông dụng trong tiếng Anh sẽ giúp lời nói của bạn trở nên trôi chảy và tự nhiên hơn. Hãy chú ý đến những lưu ý trên khi sử dụng các cụm từ thông dụng để tránh sử dụng sai.

Các cụm từ thông dụng trong tiếng Anh
Các cụm từ thông dụng trong tiếng Anh

XVII. Các thành ngữ và tục ngữ trong tiếng Anh

Các thành ngữ và tục ngữ trong tiếng Anh là những cụm từ, câu nói cố định, phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày. Chúng mang ý nghĩa sâu xa, hàm súc và thường được sử dụng để nhấn mạnh, tô điểm thêm cho câu nói, khiến câu nói trở nên sinh động và hấp dẫn hơn. Thành ngữ và tục ngữ là một phần không thể thiếu trong tiếng Anh, giúp người học có thể giao tiếp như người bản xứ.

 • A bird in the hand is worth two in the bush (Một con chim trong tay đáng giá bằng hai con trong bụi rậm.): Câu tục ngữ này khuyên chúng ta nên biết trân trọng những gì mình đang có thay vì mơ tưởng đến những thứ chưa đạt được.
 • Actions speak louder than words (Hành động nói lên tất cả; Nói thì dễ, làm mới khó.): Câu tục ngữ này khuyên chúng ta nên chú ý đến hành động của một người hơn là lời nói của họ.
 • All’s well that ends well (Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi; Mọi chuyện sẽ ổn khi kết thúc): Câu tục ngữ này được sử dụng để an ủi ai đó đang gặp khó khăn.
Thành ngữ Ý nghĩa
A penny saved is a penny earned (Tiết kiệm từng đồng sẽ làm nên đồng tiền lời): Câu châm ngôn này khuyên chúng ta nên tiết kiệm tiền bạc vì tiền sẽ giúp chúng ta có cuộc sống dễ dàng, thoải mái hơn Khuyên mọi người nên có ý thức tiết kiệm tiền bạc.
A stitch in time saves nine (Một mũi khâu đúng lúc giúp tiết kiệm chín mũi khâu): Câu tục ngữ này cũng khuyên chúng ta nên làm mọi việc đúng thời điểm. Khuyên mọi người làm việc đúng lúc, đúng thời điểm để đạt hiệu quả tốt nhất, không nên để quá muộn mới làm.

Ngoài ra, còn rất nhiều thành ngữ và tục ngữ khác trong tiếng Anh với những ý nghĩa đa dạng, phong phú và thú vị. Người học tiếng Anh có thể tìm hiểu thêm để có thể sử dụng thành thạo chúng, giúp khả năng giao tiếp trở nên trôi chảy và tự nhiên hơn.

Các thành ngữ và tục ngữ trong tiếng Anh
Các thành ngữ và tục ngữ trong tiếng Anh

XVIII. Cách học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả

Ngữ pháp là một phần không thể thiếu trong tiếng Anh. Nó giúp người học hiểu được cách sử dụng các từ, cụm từ và câu trong tiếng Anh một cách chính xác. Tổng ôn ngữ pháp tiếng Anh pdf là tài liệu tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao, giúp người học nắm vững các quy tắc và cách sử dụng ngữ pháp tiếng Anh một cách toàn diện. Tài liệu này phù hợp với mọi đối tượng, từ người mới bắt đầu học tiếng Anh đến những người muốn nâng cao trình độ ngữ pháp của mình. Với nội dung trình bày khoa học, dễ hiểu, cùng nhiều bài tập thực hành, Tổng ôn ngữ pháp tiếng Anh pdf là tài liệu học tập và tham khảo hữu ích cho mọi người.

Để học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả, bạn có thể áp dụng một số phương pháp sau:

 • Học ngữ pháp theo chủ đề: Thay vì học ngữ pháp một cách rời rạc, bạn nên học theo chủ đề. Điều này sẽ giúp bạn nắm vững các quy tắc ngữ pháp một cách có hệ thống và dễ nhớ hơn.
 • Sử dụng tài liệu học tập phù hợp: Có rất nhiều tài liệu học tập ngữ pháp tiếng Anh khác nhau, bạn nên lựa chọn tài liệu phù hợp với trình độ và mục tiêu học tập của mình. Một số tài liệu học tập ngữ pháp tiếng Anh phổ biến bao gồm sách giáo khoa, sách tham khảo, sách bài tập, tài liệu trực tuyến, v.v.
 • Luyện tập thường xuyên: Luyện tập là cách tốt nhất để ghi nhớ và củng cố kiến thức ngữ pháp. Bạn có thể luyện tập ngữ pháp tiếng Anh bằng cách làm bài tập, viết câu, dịch câu, v.v.
 • Áp dụng ngữ pháp vào thực tế: Sau khi đã nắm vững các quy tắc ngữ pháp, bạn nên áp dụng chúng vào thực tế. Bạn có thể áp dụng ngữ pháp tiếng Anh vào các hoạt động giao tiếp hàng ngày, chẳng hạn như nói chuyện với người bản xứ, viết email, viết bài luận, v.v.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia các khóa học ngữ pháp tiếng Anh để được hướng dẫn và hỗ trợ từ giáo viên. Các khóa học ngữ pháp tiếng Anh thường được tổ chức tại các trung tâm ngoại ngữ, trường đại học, cao đẳng, v.v.

Học ngữ pháp tiếng Anh không khó, nhưng đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực. Nếu bạn học ngữ pháp tiếng Anh một cách khoa học và hiệu quả, bạn sẽ nhanh chóng nắm vững các quy tắc ngữ pháp và sử dụng chúng một cách chính xác.

Bảng tóm tắt các phương pháp học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả
Phương pháp Mô tả
Học ngữ pháp theo chủ đề Học ngữ pháp theo các chủ đề khác nhau, chẳng hạn như thì, câu, danh từ, tính từ, v.v.
Sử dụng tài liệu học tập phù hợp Lựa chọn tài liệu học tập ngữ pháp tiếng Anh phù hợp với trình độ và mục tiêu học tập của mình.
Luyện tập thường xuyên Luyện tập ngữ pháp tiếng Anh bằng cách làm bài tập, viết câu, dịch câu, v.v.
Áp dụng ngữ pháp vào thực tế Áp dụng ngữ pháp tiếng Anh vào các hoạt động giao tiếp hàng ngày, chẳng hạn như nói chuyện với người bản xứ, viết email, viết bài luận, v.v.
Tham gia các khóa học ngữ pháp tiếng Anh Tham gia các khóa học ngữ pháp tiếng Anh để được hướng dẫn và hỗ trợ từ giáo viên.

“Ngữ pháp là xương sống của ngôn ngữ. Nếu không có ngữ pháp, ngôn ngữ sẽ trở nên rời rạc và khó hiểu.”

– David Crystal, nhà ngôn ngữ học người Anh

Cách học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả
Cách học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả

XIX. Tổng ôn ngữ pháp tiếng anh pdf

Ngữ pháp là một phần không thể thiếu trong tiếng Anh. Nó giúp người học hiểu được cách sử dụng các từ, cụm từ và câu trong tiếng Anh một cách chính xác. Tổng ôn ngữ pháp tiếng Anh pdf là tài liệu tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao, giúp người học nắm vững các quy tắc và cách sử dụng ngữ pháp tiếng Anh một cách toàn diện.

Thì Cách sử dụng Ví dụ
Hiện tại đơn – Diễn tả sự thật hiển nhiên- Diễn tả thói quen, hành động lặp đi lặp lại- Diễn tả sự việc diễn ra tại thời điểm nói – The sun rises in the east. (Mặt trời mọc ở phía đông)- I go to school every day. (Tôi đi học mỗi ngày)- I am watching TV right now. (Tôi đang xem TV bây giờ)
Hiện tại tiếp diễn – Diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói- Diễn tả hành động sắp diễn ra- Diễn tả sự việc có tính tạm thời – I am studying for my exam. (Tôi đang học bài cho kỳ thi của mình)- It is raining now. (Bây giờ đang mưa)- I am going to the movies tonight. (Tối nay tôi sẽ đi xem phim)
Hiện tại hoàn thành – Diễn tả hành động đã hoàn thành trước thời điểm nói- Diễn tả kinh nghiệm, thành tích đã đạt được- Diễn tả sự việc xảy ra trong quá khứ và có ảnh hưởng đến hiện tại – I have finished my homework. (Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà)- I have been to London twice. (Tôi đã đến London hai lần)- I have worked here for 5 years. (Tôi đã làm việc ở đây được 5 năm)
Tương lai đơn – Diễn tả ý định, kế hoạch, lịch trình trong tương lai- Diễn tả phán đoán, dự đoán về tương lai- Diễn tả lời hứa, lời đảm bảo – I will go to the party tomorrow. (Tôi sẽ đi dự tiệc vào ngày mai)- I think it will rain tomorrow. (Tôi nghĩ rằng ngày mai sẽ mưa)- I promise I will help you. (Tôi hứa sẽ giúp bạn)
Tương lai tiếp diễn – Diễn tả hành động sẽ đang diễn ra tại thời điểm được chỉ định trong tương lai- Diễn tả hành động sẽ diễn ra song song với một hành động khác trong tương lai- Diễn tả hành động sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian trong tương lai – I will be working on my project tomorrow. (Tôi sẽ làm việc cho dự án của mình vào ngày mai)- I will be studying while you are at work. (Tôi sẽ học trong khi bạn đang làm việc)- I will be living in London for the next five years. (Tôi sẽ sống ở London trong 5 năm tới)
Tương lai hoàn thành – Diễn tả hành động sẽ hoàn thành trước thời điểm được chỉ định trong tương lai- Diễn tả hành động sẽ xảy ra trước một hành động khác trong tương lai- Diễn tả hành động sẽ hoàn thành trong một khoảng thời gian trong tương lai – I will have finished my project by tomorrow. (Tôi sẽ hoàn thành dự án của mình vào ngày mai)- I will have been working here for 10 years by the end of next year. (Tôi sẽ làm việc ở đây được 10 năm vào cuối năm tới)

Bên cạnh phần lý thuyết, tài liệu này còn cung cấp các bài tập thực hành để giúp người học củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng sử dụng ngữ pháp tiếng Anh một cách hiệu quả.

Với nội dung trình bày khoa học, dễ hiểu, tài liệu Tổng ôn ngữ pháp tiếng Anh pdf là nguồn tài liệu học tập và tham khảo hữu ích cho mọi đối tượng, từ người mới bắt đầu học tiếng Anh đến những người muốn nâng cao trình độ ngữ pháp của mình.

Loại câu Cách sử dụng Ví dụ
Câu khẳng định – Diễn tả một sự thật hoặc một ý kiến- Có chủ ngữ và động từ- Ngữ điệu tăng dần – I am a student. (Tôi là một sinh viên)- She is beautiful. (Cô ấy xinh đẹp)- They are going to the party. (Họ sẽ đi dự tiệc)
Câu phủ định – Diễn tả sự phủ định của một sự thật hoặc một ý kiến- Có chủ ngữ, động từ và một từ phủ định (not, never, no)- Ngữ điệu giảm dần – I am not a student. (Tôi không phải là sinh viên)- She is not beautiful. (Cô ấy không xinh đẹp)- They are not going to the party. (Họ sẽ không đi dự tiệc)
Câu nghi vấn – Diễn tả một câu hỏi- Có chủ ngữ, động từ và ngữ điệu tăng dần- Có thể sử dụng các từ nghi vấn (who, what, where, when, why, how) để bắt đầu câu hỏi – Who are you? (Bạn là ai?)- What is your name? (Tên bạn là gì?)- Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)
Câu mệnh lệnh – Diễn tả một mệnh lệnh, yêu cầu, lời khuyên hoặc lời đề nghị- Có động từ và chủ ngữ (có thể là ẩn)- Ngữ điệu mạnh mẽ – Close the door. (Hãy đóng cửa lại)- Please help me. (Hãy giúp tôi)- Let’s go to the movies. (Chúng ta đi xem phim nhé)
Câu cảm thán – Diễn tả cảm xúc, sự ngạc nhiên, vui mừng, buồn bã, tức giận…- Có thể có hoặc không có chủ ngữ và động từ- Ngữ điệu mạnh mẽ – Wow! What a beautiful dress! (Ồ! Đầm đẹp quá!)- I am so happy! (Tôi rất vui!)- Oh no! What happened? (Ôi trời! Chuyện gì đã xảy ra thế này?)

Ngoài các kiến thức về ngữ pháp và loại câu, tài liệu này còn cung cấp thêm một số kiến thức về từ vựng tiếng Anh, thành ngữ và tục ngữ tiếng Anh. Đây là những kiến thức rất hữu ích cho người học tiếng Anh trong quá trình giao tiếp và sử dụng tiếng Anh trong các tình huống khác nhau.

Bạn đang tìm kiếm một cuốn Tổng ôn ngữ pháp tiếng Anh pdf hãy truy cập website of excelenglish.edu.vn để xem chi tiết và tải về miễn phí nhé!

XX. Kết luận

Tổng ôn ngữ pháp tiếng Anh pdf là tài liệu học tập và tham khảo hữu ích cho mọi người, đặc biệt là những người đang học tiếng Anh hoặc muốn nâng cao trình độ ngữ pháp của mình. Tài liệu này cung cấp đầy đủ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao, giúp người học nắm vững các quy tắc và cách sử dụng ngữ pháp tiếng Anh một cách toàn diện. Với nội dung trình bày khoa học, dễ hiểu, cùng nhiều bài tập thực hành, Tổng ôn ngữ pháp tiếng Anh pdf là tài liệu học tập và tham khảo hữu ích cho mọi người.

Related Articles

Back to top button