Ngữ Pháp Tiếng Anh

Giải thích ngữ pháp tiếng anh trên nền tảng dễ hiểu, dễ nhớ

Bạn đang tìm kiếm một nguồn tài liệu để Giải thích ngữ pháp tiếng anh một cách dễ hiểu và toàn diện? Excelenglish tự hào giới thiệu bài viết “Giải thích ngữ pháp tiếng Anh cơ bản từ A đến Z”, nơi bạn sẽ tìm thấy mọi thứ mình cần để nắm vững ngữ pháp tiếng Anh. Từ các thì cơ bản đến các loại câu phức tạp, từ các thành phần câu đến các loại từ và cụm từ, tất cả đều được giải thích một cách chi tiết và dễ hiểu. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục ngữ pháp tiếng Anh ngay hôm nay cùng excelenglish!

Giải thích ngữ pháp tiếng anh trên nền tảng dễ hiểu, dễ nhớ
Giải thích ngữ pháp tiếng anh trên nền tảng dễ hiểu, dễ nhớ

I. Giải thích ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Ngữ pháp tiếng Anh là một hệ thống các quy tắc chi phối cách sử dụng các từ, cụm từ và câu trong tiếng Anh. Ngữ pháp tiếng Anh có thể phức tạp, nhưng nó cũng rất logic. Nếu bạn hiểu các quy tắc cơ bản của ngữ pháp tiếng Anh, bạn sẽ có thể giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, bao gồm các thì, các loại câu, các thành phần câu, các loại từ và các cụm từ.

Câu lệnh Ví dụ
S + V She sings. (Cô ấy hát.)
S + V + O She sings a song. (Cô ấy hát một bài hát.)
S + V + O + C She sings a song to her mother. (Cô ấy hát một bài hát cho mẹ cô ấy.)

Ngữ pháp tiếng Anh có thể đơn giản hoặc phức tạp, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Ví dụ, một câu đơn giản có thể chỉ có một chủ ngữ và một động từ, chẳng hạn như “She sings” (cô ấy hát). Một câu phức tạp có thể có nhiều mệnh đề, được nối với nhau bằng các liên từ, chẳng hạn như “She sings a song because she loves music” (cô ấy hát một bài hát vì cô ấy thích âm nhạc).

Các thì trong tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh có ba thì chính: thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai. Mỗi thì được sử dụng để chỉ một khoảng thời gian khác nhau. Bạn sẽ không phải bối rối khi cứ nhớ remember/forget, tell/told, drive/drove, come/came, didn’t come, hadn’t come, haven’t come, won’t come, wouldn’t come đang ở thì gì. Vì bạn sẽ không bao giờ sử dụng những từ đó nữa. Tuy nhiên, động từ tobe thì cần phải học thuộc.

 • Thì hiện tại được sử dụng để mô tả các hành động hoặc trạng thái xảy ra ở thời điểm hiện tại.
 • Thì quá khứ được sử dụng để mô tả các hành động hoặc trạng thái đã xảy ra trong quá khứ.
 • Thì tương lai được sử dụng để mô tả các hành động hoặc trạng thái sẽ xảy ra trong tương lai.

Ngoài ba thì chính này, ngữ pháp tiếng Anh còn có một số thì khác, chẳng hạn như thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ hoàn thành và thì tương lai hoàn thành. Những thì này được sử dụng để mô tả các hành động hoặc trạng thái đã xảy ra trước một hành động hoặc trạng thái khác.

Các loại câu trong tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh có bốn loại câu chính: câu khẳng định, câu phủ định, câu hỏi và câu cầu khiến.

 • Câu khẳng định được sử dụng để đưa ra một tuyên bố về một sự việc hoặc trạng thái.
 • Câu phủ định được sử dụng để phủ định một tuyên bố về một sự việc hoặc trạng thái.
 • Câu hỏi được sử dụng để hỏi về một sự việc hoặc trạng thái.
 • Câu cầu khiến được sử dụng để ra lệnh cho ai đó làm một việc gì đó.

Câu tiếng anh có 8 phần chính:

 • Đại từ: I, she, he, we, you, they
 • Tính từ: big, small, red, blue
 • Trạng từ: slowly, quickly, carefully
 • Giới từ: on, in, at, to, from
 • Liên từ: and, but, or, so
 • Động từ: play, sing, dance
 • Danh từ: book, table, chair
 • Mạo từ: a, an, the

Các thành phần câu trong tiếng Anh

Một câu trong tiếng Anh thường có bốn thành phần chính: chủ ngữ, động từ, tân ngữ và bổ ngữ.

 • Chủ ngữ là người, vật hoặc sự vật thực hiện hành động hoặc trạng thái được nêu trong động từ.
 • Động từ là từ chỉ hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ.
 • Tân ngữ là người, vật hoặc sự vật nhận tác động của hành động được nêu trong động từ.
 • Bổ ngữ là từ bổ sung thêm thông tin về chủ ngữ, động từ hoặc tân ngữ.

Ví dụ:

 • In the sentence “The boy (subject) kicked (verb) the ball (object).”, “the boy” is the subject, “kicked” is the verb, and “the ball” is the object.
 • In the sentence “She sings a song to her mother”, “she” is the subject, “sings” is the verb, “a song” is the object, and “to her mother” is a prepositional phrase that provides additional information about the verb “sings”.

Các loại từ trong tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh có chín loại từ chính: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ, đại từ, mạo từ và thán từ.

 • Mỗi loại từ có một chức năng khác nhau trong câu.
 • Danh từ: là người, địa điểm, sự vật, khái niệm.
 • Động từ: chỉ hành động, trạng thái.
 • Tính từ: miêu tả danh từ.
 • Trạng từ: miêu tả động từ, tính từ, trạng từ khác.
 • Giới từ: chỉ mối quan hệ giữa các từ.
 • Liên từ: nối các từ, cụm từ, mệnh đề.
 • Đại từ: thay thế danh từ.
 • Mạo từ: đứng trước danh từ.
 • Thán từ: bộc lộ cảm xúc.

Ví dụ:

 • Danh từ: cat, table, book
 • Động từ: run, sleep, eat
 • Tính từ: big, small, red
 • Trạng từ: quickly, slowly, carefully
 • Giới từ: on, in, at, to, from
 • Liên từ: and, but, or, so
 • Đại từ: I, she, he, we, you, they
 • Mạo từ: a, an, the
 • Thán từ: Wow! Ouch! Help!

Các cụm từ trong tiếng Anh

Một cụm từ là một nhóm các từ hoạt động như một đơn vị duy nhất trong câu.

 • Có nhiều loại cụm từ khác nhau, chẳng hạn như cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ và cụm trạng từ.
 • Cụm danh từ là một nhóm các từ bao gồm một danh từ và các từ khác bổ nghĩa cho danh từ đó.
 • Cụm động từ là một nhóm các từ bao gồm một động từ và các từ khác bổ nghĩa cho động từ đó.
 • Cụm tính từ là một nhóm các từ bao gồm một tính từ và các từ khác bổ nghĩa cho tính từ đó.
 • Cụm trạng từ là một nhóm các từ bao gồm một trạng từ và các từ khác bổ nghĩa cho trạng từ đó.

Ví dụ:

 • Cụm danh từ: a big red ball
 • Cụm động từ: kicked the ball
 • Cụm tính từ: very happy
 • Cụm trạng từ: very quickly

Ngữ pháp tiếng Anh là một hệ thống rộng lớn và phức tạp, nhưng nó cũng rất logic. Nếu bạn hiểu các quy tắc cơ bản của ngữ pháp tiếng Anh, bạn sẽ có thể giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh.

II. Các thì trong tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, thì là một phạm trù ngữ pháp thể hiện thời điểm xảy ra của một sự việc hay hành động. Có ba thì chính trong tiếng Anh: thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai.

Thì hiện tại được sử dụng để nói về các sự việc hoặc hành động đang xảy ra hoặc tồn tại tại thời điểm nói. Có ba thì hiện tại trong tiếng Anh: thì hiện tại đơn (present simple tense), thì hiện tại tiếp diễn (present continuous tense) và thì hiện tại hoàn thành (present perfect tense).

Bảng thì hiện tại trong tiếng Anh

Tên thì Công thức Cách dùng
Thì hiện tại đơn S + V(s/es) Diễn tả sự việc hoặc hành động xảy ra thường xuyên hoặc mang tính sự thật hiển nhiên
Thì hiện tại tiếp diễn S + am/is/are + V-ing Diễn tả sự việc hoặc hành động đang diễn ra tại thời điểm nói
Thì hiện tại hoàn thành S + have/has + V3 Diễn tả sự việc hoặc hành động đã hoàn thành trước thời điểm nói

Thì quá khứ được sử dụng để nói về các sự việc hoặc hành động đã xảy ra trong quá khứ. Có bốn thì quá khứ trong tiếng Anh: thì quá khứ đơn (past simple tense), thì quá khứ tiếp diễn (past continuous tense), thì quá khứ hoàn thành (past perfect tense) và thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect continuous tense).

Bảng thì quá khứ trong tiếng Anh

Tên thì Công thức Cách dùng
Thì quá khứ đơn S + V2 Diễn tả sự việc hoặc hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ
Thì quá khứ tiếp diễn S + was/were + V-ing Diễn tả sự việc hoặc hành động đang diễn ra tại một thời điểm trong quá khứ
Thì quá khứ hoàn thành S + had + V3 Diễn tả sự việc hoặc hành động đã hoàn thành trước một thời điểm trong quá khứ
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn S + had been + V-ing Diễn tả sự việc hoặc hành động đã diễn ra trong một khoảng thời gian trước một thời điểm trong quá khứ

Thì tương lai được sử dụng để nói về các sự việc hoặc hành động sẽ xảy ra trong tương lai. Có ba thì tương lai trong tiếng Anh: thì tương lai đơn (future simple tense), thì tương lai tiếp diễn (future continuous tense) và thì tương lai hoàn thành (future perfect tense).

Bảng thì tương lai trong tiếng Anh

Tên thì Công thức Cách dùng
Thì tương lai đơn S + will + V Diễn tả sự việc hoặc hành động sẽ xảy ra trong tương lai
Thì tương lai tiếp diễn S + will be + V-ing Diễn tả sự việc hoặc hành động sẽ đang diễn ra tại một thời điểm trong tương lai
Thì tương lai hoàn thành S + will have + V3 Diễn tả sự việc hoặc hành động sẽ hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai

III. Cách sử dụng thì trong tiếng Anh

Để sử dụng đúng thì trong tiếng Anh, bạn cần chú ý đến các yếu tố sau:

 • Thời điểm xảy ra sự việc hoặc hành động
 • Loại sự việc hoặc hành động
 • Mối quan hệ giữa các sự việc hoặc hành động

Dựa vào các yếu tố này, bạn có thể xác định được thì thích hợp nhất để sử dụng.

Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý đến các quy tắc về thì trong tiếng Anh, chẳng hạn như quy tắc về thì dùng sau mệnh đề when, before, after, until, as soon as, the moment, no sooner…than,…

Việc sử dụng đúng thì trong tiếng Anh sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn và tránh được những lỗi sai ngữ pháp.

Các thì trong tiếng Anh
Các thì trong tiếng Anh

IV. Cách sử dụng thì trong tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, thì động từ là một phạm trù ngữ pháp chỉ thời gian diễn ra của sự việc hoặc trạng thái được nêu trong câu. Có ba loại thì chính trong tiếng Anh: thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai. Mỗi loại thì lại được chia thành nhiều thì khác nhau, tùy thuộc vào thời gian diễn ra của sự việc hoặc trạng thái được nêu trong câu.

Thì hiện tại được sử dụng để diễn tả những sự việc hoặc trạng thái đang diễn ra ở thời điểm hiện tại. Có ba thì hiện tại trong tiếng Anh: thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại hoàn thành.

Tên thì Công thức Cách dùng
Thì hiện tại đơn S + V (s/es) Diễn tả những sự việc hoặc trạng thái mang tính chất chung, lặp đi lặp lại hoặc mang tính sự thật hiển nhiên.
Thì hiện tại tiếp diễn S + am/is/are + V-ing Diễn tả những sự việc hoặc trạng thái đang diễn ra tại thời điểm nói.
Thì hiện tại hoàn thành S + have/has + V3 Diễn tả những sự việc hoặc trạng thái đã hoàn thành trước thời điểm nói.

Thì quá khứ được sử dụng để diễn tả những sự việc hoặc trạng thái đã diễn ra trong quá khứ. Có bốn thì quá khứ trong tiếng Anh: thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn, thì quá khứ hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

Tên thì Công thức Cách dùng
Thì quá khứ đơn S + V2/ed Diễn tả những sự việc hoặc trạng thái đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ.
Thì quá khứ tiếp diễn S + was/were + V-ing Diễn tả những sự việc hoặc trạng thái đang diễn ra tại một thời điểm nào đó trong quá khứ.
Thì quá khứ hoàn thành S + had + V3 Diễn tả những sự việc hoặc trạng thái đã hoàn thành trước một thời điểm nào đó trong quá khứ.
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn S + had been + V-ing Diễn tả những sự việc hoặc trạng thái đã diễn ra và tiếp tục diễn ra trong một khoảng thời gian trước một thời điểm nào đó trong quá khứ.

Thì tương lai được sử dụng để diễn tả những sự việc hoặc trạng thái sẽ diễn ra trong tương lai. Có hai thì tương lai trong tiếng Anh: thì tương lai đơn và thì tương lai tiếp diễn.

Tên thì Công thức Cách dùng
Thì tương lai đơn S + will + V Diễn tả những sự việc hoặc trạng thái sẽ diễn ra trong tương lai.
Thì tương lai tiếp diễn S + will be + V-ing Diễn tả những sự việc hoặc trạng thái sẽ đang diễn ra tại một thời điểm nào đó trong tương lai.

Ngoài ra, trong tiếng Anh còn có một số thì khác, chẳng hạn như thì mệnh lệnh, thì ước, thì điều kiện, v.v. Những thì này được sử dụng trong những trường hợp cụ thể.

Cách sử dụng thì trong tiếng Anh
Cách sử dụng thì trong tiếng Anh

V. Các loại câu trong tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, câu thường được phân loại theo mục đích câu và cấu trúc câu. Dưới đây là một số loại câu phổ biến nhất:

Loại câu Mục đích câu Cấu trúc câu Ví dụ
Câu trần thuật Kể lại sự việc, thông tin hoặc đưa ra ý kiến Chủ ngữ + Động từ + Tân ngữ (nếu có) I like to play football. (Tôi thích chơi bóng đá.)
Câu nghi vấn Đặt câu hỏi để yêu cầu thông tin, hướng dẫn hoặc sự xác nhận Động từ khuyết thiếu (do, does, did) + Chủ ngữ + Động từ chính + Tân ngữ (nếu có) Do you like to play football? (Bạn có thích chơi bóng đá không?)
Câu mệnh lệnh Ra lệnh, yêu cầu hoặc hướng dẫn ai đó làm điều gì Động từ khuyết thiếu (do, does, did) + Chủ ngữ + Động từ chính + Tân ngữ (nếu có) Please close the door. (Hãy đóng cửa lại.)
Câu cảm thán Bày tỏ cảm xúc hoặc thái độ What + a/an + tính từ/danh từ! (Thật là + tính từ/danh từ!) What a beautiful day! (Thật là một ngày đẹp trời!)

Ngoài những loại câu trên, còn có một số loại câu khác như câu tồn tại, câu bị động, câu gián tiếp, câu điều kiện, câu so sánh, câu tường thuật, v.v.

Mỗi loại câu có mục đích và cấu trúc khác nhau. Khi sử dụng câu, bạn cần lưu ý đến ngữ cảnh và mục đích giao tiếp để chọn loại câu phù hợp.

Tìm hiểu thêm về giải thích ngữ pháp tiếng Anh

Với kiến thức về các loại câu trong tiếng Anh, bạn sẽ có thể giao tiếp hiệu quả và chính xác hơn.

VI. Cách sử dụng các loại câu trong tiếng Anh

Để sử dụng các loại câu trong tiếng Anh một cách chính xác, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

 • Sắp xếp trật tự từ đúng: Trong câu tiếng Anh, trật tự từ thường là chủ ngữ – động từ – tân ngữ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể đảo trật tự từ để nhấn mạnh hoặc làm nổi bật một thành phần nào đó trong câu.
 • Chọn đúng động từ: Động từ là thành phần quan trọng nhất của câu và quyết định loại câu. Bạn cần chọn động từ phù hợp với mục đích và cấu trúc câu.
 • Sử dụng thì đúng: Thì động từ cho biết thời gian diễn ra hoặc xảy ra của hành động hoặc trạng thái được nêu trong câu. Bạn cần sử dụng thì đúng để câu hợp lý và chính xác.
 • Dùng đúng giới từ: Giới từ là những từ được sử dụng để chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc nhóm từ trong câu. Bạn cần chọn giới từ đúng để câu hợp lý và chính xác.
 • Kiểm tra lỗi ngữ pháp: Sau khi viết câu, bạn cần kiểm tra lỗi ngữ pháp để đảm bảo câu đúng ngữ pháp.
 • Bằng cách lưu ý những điểm trên, bạn có thể sử dụng các loại câu trong tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả.

  VII. Các thành phần câu trong tiếng Anh

  Một câu tiếng Anh hoàn chỉnh thường bao gồm các thành phần sau:

  • Chủ ngữ: Chủ ngữ là thành phần câu chỉ người, vật, sự việc hoặc khái niệm thực hiện hành động hoặc sở hữu trạng thái được nêu trong câu.
  • Động từ: Động từ là thành phần câu chỉ hành động, sự việc hoặc trạng thái của chủ ngữ.
  • Tân ngữ: Tân ngữ là thành phần câu chỉ người, vật, sự việc hoặc khái niệm chịu tác động của hành động được nêu trong câu.
  • Bổ ngữ: Bổ ngữ là thành phần câu bổ sung thông tin về chủ ngữ, động từ hoặc tân ngữ.
  • Trạng ngữ: Trạng ngữ là thành phần câu bổ sung thông tin về thời gian, địa điểm, cách thức, mục đích, v.v. của hành động hoặc trạng thái được nêu trong câu.

  Ngoài những thành phần chính trên, một câu tiếng Anh có thể có thêm một số thành phần khác như: giới từ, liên từ, mạo từ, v.v.

  Vị trí của các thành phần câu trong tiếng Anh thường là chủ ngữ – động từ – tân ngữ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể đảo trật tự từ để nhấn mạnh hoặc làm nổi bật một thành phần nào đó trong câu.

  Tìm hiểu thêm về các thành phần câu trong tiếng Anh

  Với kiến thức về các thành phần câu trong tiếng Anh, bạn sẽ có thể hiểu và sử dụng câu tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả.

  VIII. Cách sử dụng các loại câu trong tiếng Anh

  Trong tiếng Anh, có nhiều loại câu khác nhau được sử dụng để biểu đạt nhiều mục đích khác nhau. Sau đây là một số loại câu phổ biến nhất:

  STT Tên loại câu Đặc điểm
  1 Câu trần thuật Trình bày một thông tin.
  2 Câu nghi vấn Hỏi một câu hỏi
  3 Câu mệnh lệnh Ra lệnh, yêu cầu hay đưa ra lời khuyên
  4 Câu cảm thán Bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ

  Mỗi loại câu có một cấu trúc và cách sử dụng riêng. Bạn cần nắm rõ những đặc điểm này để có thể sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả.

  IX. Các thành phần câu trong tiếng Anh

  Cấu trúc của một câu tiếng Anh cơ bản bao gồm chủ ngữ, động từ và tân ngữ.

  • Chủ ngữ: Trả lời cho câu hỏi “Ai?” hoặc “Cái gì?” đang thực hiện hành động trong câu.
  • Động từ: Trả lời cho câu hỏi “Làm gì?” hoặc “Xảy ra điều gì?” trong câu.
  • Tân ngữ: Trả lời cho câu hỏi “Ai?” hoặc “Cái gì?” chịu tác động của hành động trong câu.

  Ngoài ra, trong câu tiếng Anh còn có thể có các thành phần khác như tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ,… Những thành phần này giúp bổ sung thêm thông tin và làm cho câu trở nên rõ ràng và mạch lạc hơn.

  X. Cách sử dụng các thành phần câu trong tiếng Anh

  Chủ ngữ

  Trong câu tiếng Anh, chủ ngữ thường đứng trước động từ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, chủ ngữ có thể đứng sau động từ. Ví dụ:

  • Câu hỏi: Is it raining?
  • Câu trả lời: Yes, it is.

  Trong câu hỏi, chủ ngữ “it” đứng sau động từ “is”. Điều này là do câu hỏi được đảo ngữ.

  Động từ

  Động từ trong câu tiếng Anh có thể ở thì hiện tại, quá khứ hoặc tương lai. Thì của động từ phải phù hợp với thời gian của câu.

  • Thì hiện tại: I am working.
  • Thì quá khứ: I worked.
  • Thì tương lai: I will work.

  Ngoài ra, động từ trong câu tiếng Anh còn có thể ở dạng chủ động hoặc bị động. Dạng của động từ phải phù hợp với ý nghĩa của câu.

  • Dạng chủ động: I am working.
  • Dạng bị động: I am worked.

  Tân ngữ

  Tân ngữ trong câu tiếng Anh thường đứng sau động từ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, tân ngữ có thể đứng trước động từ. Ví dụ:

  • Câu khẳng định: I love you.
  • Câu phủ định: I don’t love you.

  Trong câu khẳng định, tân ngữ “you” đứng sau động từ “love”. Trong câu phủ định, tân ngữ “you” đứng trước động từ “love”.

  Hy vọng rằng với những thông tin trên, bạn đã có thể hiểu rõ hơn về cách sử dụng các loại câu trong tiếng Anh. Chúc bạn học tiếng Anh thật tốt!

  Cách sử dụng các loại câu trong tiếng Anh
  Cách sử dụng các loại câu trong tiếng Anh

  XI. Các thành phần câu trong tiếng Anh

  Trong tiếng Anh, một câu thường được chia thành ba thành phần chính: chủ ngữ, động từ và tân ngữ.

  Thành phần Ví dụ
  Chủ ngữ The boy
  Động từ ran
  Tân ngữ the ball

  Ngoài ra, một câu còn có thể có thêm các thành phần khác như: từ chỉ định, tính từ, trạng từ và giới từ.

  Ví dụ:

  • The big boy quickly ran the ball to the other side of the field.

  Trong câu trên, “big” là từ chỉ định, “quickly” là trạng từ và “to the other side” là giới từ.

  Thành phần Ví dụ
  Chủ ngữ The tall girl
  Động từ likes
  Tân ngữ to swim
  Giới từ in the sea

  Các thành phần câu trong tiếng Anh có thể thay đổi vị trí tùy theo ngữ cảnh. Ví dụ, trong câu sau, chủ ngữ và tân ngữ được đảo ngược:

  • The ball was kicked by the boy.

  Trong câu này, “The ball” là tân ngữ và “the boy” là chủ ngữ.

  Hiểu rõ các thành phần câu trong tiếng Anh là rất quan trọng để có thể viết và nói tiếng Anh một cách chính xác. Khi học tiếng Anh, bạn cần chú ý đến các thành phần câu và luyện tập sử dụng chúng thường xuyên.

  Các thành phần câu trong tiếng Anh
  Các thành phần câu trong tiếng Anh

  XII. Cách sử dụng các thành phần câu trong tiếng Anh

  Trong tiếng Anh, một câu nói chung bao gồm chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Chủ ngữ là người, vật hoặc sự vật thực hiện hành động của động từ. Động từ là hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ. Tân ngữ là người, vật hoặc sự vật chịu tác động của động từ.

  Ngoài chủ ngữ, động từ và tân ngữ, một câu còn có thể bao gồm các thành phần khác như tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ và trợ từ. Các thành phần này giúp câu trở nên rõ ràng và đầy đủ hơn.

  Thành phần câu Chức năng Ví dụ
  Chủ ngữ Người, vật hoặc sự vật thực hiện hành động của động từ He (anh ấy), she (cô ấy), the cat (con mèo), the book (quyển sách)
  Động từ Hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ run (chạy), jump (nhảy), sleep (ngủ), be (là)
  Tân ngữ Người, vật hoặc sự vật chịu tác động của động từ him (anh ấy), her (cô ấy), the cat (con mèo), the book (quyển sách)
  Tính từ Mô tả đặc điểm của chủ ngữ hoặc tân ngữ big (to), small (nhỏ), red (đỏ), blue (xanh)
  Trạng từ Mô tả cách thức, thời gian hoặc địa điểm của hành động quickly (nhanh chóng), slowly (chậm rãi), yesterday (hôm qua), tomorrow (ngày mai)
  Giới từ Chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ trong câu on (trên), in (ở trong), at (tại), to (đến)
  Liên từ Nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu and (và), but (nhưng), or (hoặc), because (bởi vì)
  Trợ từ Giúp động từ thêm emphasis (nhấn mạnh) hoặc ngữ điệu will (sẽ), can (có thể), may (có thể), might (có thể)

  Khi sử dụng các thành phần câu, bạn cần lưu ý đến trật tự của chúng. Trong tiếng Anh, trật tự của các thành phần câu nói chung là chủ ngữ – động từ – tân ngữ. Tuy nhiên, trật tự này có thể thay đổi tùy theo ngữ cảnh.

  • Ví dụ, trong câu hỏi, chủ ngữ thường được đảo lên trước động từ.
  • Ví dụ: What is your name? (Tên bạn là gì?)
  • Trong câu phủ định, trợ từ “not” thường được đặt sau động từ.
  • Ví dụ: I do not like this book. (Tôi không thích cuốn sách này.)

  Việc sử dụng thành phần câu một cách chính xác sẽ giúp bạn nói và viết tiếng Anh một cách trôi chảy và tự nhiên hơn. Bên cạnh thống trị ngữ pháp, bạn cần tập phát âm chuẩn. Điều này không chỉ giúp cho lời nói của bạn khi nói tiếng Anh hay hơn mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và chỉn chu. Vậy nên, song song với việc học ngữ pháp, bạn cũng đừng quên trau dồi vốn từ vựng và cải thiện khả năng phát âm của mình.

  Trên đây là một số thông tin về cách sử dụng các thành phần câu trong tiếng Anh. Để hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu khác hoặc tham gia các lớp học tiếng Anh uy tín. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập!

  Cách sử dụng các thành phần câu trong tiếng Anh
  Cách sử dụng các thành phần câu trong tiếng Anh

  XIII. Các loại từ trong tiếng Anh

  Trong tiếng Anh, có nhiều loại từ khác nhau, mỗi loại từ có chức năng và cách sử dụng riêng. Các loại từ chính trong tiếng Anh bao gồm:

  • Danh từ (Noun): Danh từ là những từ dùng để chỉ người, vật, sự vật, địa điểm, khái niệm hoặc hành động.
  • Động từ (Verb): Động từ là những từ dùng để chỉ hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại của một chủ thể.
  • Tính từ (Adjective): Tính từ là những từ dùng để mô tả đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của một danh từ.
  • Trạng từ (Adverb): Trạng từ là những từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác, nhằm cung cấp thêm thông tin về cách thức, thời gian, địa điểm hoặc mức độ của hành động, tính chất hoặc trạng thái được mô tả.
  • Giới từ (Preposition): Giới từ là những từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ trong câu.
  • Liên từ (Conjunction): Liên từ là những từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu.
  • Đại từ (Pronoun): Đại từ là những từ dùng để thay thế cho danh từ trong câu.
  • Số từ (Numeral): Số từ là những từ dùng để chỉ số lượng hoặc thứ tự.
  • Thán từ (Interjection): Thán từ là những từ dùng để biểu lộ cảm xúc hoặc thái độ của người nói.

  Ngoài ra, trong tiếng Anh còn có một số loại từ khác ít phổ biến hơn, chẳng hạn như:

  • Động từ khuyết thiếu (Auxiliary verb): Động từ khuyết thiếu là những động từ được sử dụng cùng với động từ chính để tạo thành thì, thể hoặc ngữ pháp của câu.
  • Động từ tiếp diễn (Continuous verb): Động từ tiếp diễn là những động từ được sử dụng để chỉ hành động đang diễn ra hoặc đang tiếp tục.
  • Động từ hoàn thành (Perfect verb): Động từ hoàn thành là những động từ được sử dụng để chỉ hành động đã hoàn thành hoặc đã xảy ra.
  • Động từ hoàn thành tiếp diễn (Perfect continuous verb): Động từ hoàn thành tiếp diễn là những động từ được sử dụng để chỉ hành động đã hoàn thành nhưng vẫn đang tiếp tục.

  Việc nắm vững các loại từ trong tiếng Anh là rất quan trọng để có thể sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Mỗi loại từ có chức năng và cách sử dụng riêng, vì vậy người học cần phải nắm rõ để có thể sử dụng chúng một cách chính xác trong câu.

  XIV. Cách sử dụng các loại từ trong tiếng Anh

  Trong ngữ pháp tiếng Anh, các từ được chia thành nhiều loại, mỗi loại từ có chức năng và cách sử dụng riêng. Sử dụng đúng các loại từ sẽ giúp câu văn tiếng Anh của bạn chính xác và mạch lạc hơn.

  1. Danh từ

  • Danh từ là những từ dùng để chỉ người, vật, sự vật, hiện tượng, khái niệm, tính chất.
  • Danh từ có thể đứng một mình hoặc đi kèm với các từ khác để tạo thành cụm danh từ.
  • Có hai loại danh từ chính là danh từ riêng và danh từ chung.
  Danh sách các loại danh từ trong tiếng Anh
  Loại danh từ Ví dụ Cách sử dụng
  Danh từ riêng Việt Nam, Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ Tên người, địa danh, tên tổ chức, tên riêng của sự vật, hiện tượng.
  Danh từ chung con chó, cái cây, ngôi nhà Tên chung của các loại người, vật, sự vật, hiện tượng, khái niệm, tính chất.
  Danh từ đếm được một cái bàn, hai quyển sách, ba chiếc ghế Những danh từ có thể đếm được.
  Danh từ không đếm được nước, không khí, tình yêu Những danh từ không thể đếm được.
  Danh từ trừu tượng hạnh phúc, tự do, dân chủ Những danh từ chỉ những khái niệm, tính chất, trạng thái không nhìn thấy được.
  Danh từ cụ thể con mèo, cái cây, ngôi nhà Những danh từ chỉ những người, vật, sự vật, hiện tượng, khái niệm có thể nhìn thấy được.

  2. Động từ

  • Động từ là những từ dùng để chỉ hành động, trạng thái, sự tồn tại.
  • Động từ có thể đứng một mình hoặc đi kèm với các từ khác để tạo thành cụm động từ.
  • Có nhiều loại động từ khác nhau, chẳng hạn như động từ chính, động từ khuyết thiếu, động từ bán khuyết thiếu, động từ tình thái, động từ nguyên mẫu.
  Danh sách các loại động từ trong tiếng Anh
  Loại động từ Ví dụ Cách sử dụng
  Động từ chính đi, chạy, nhảy, hát, nói Diễn tả hành động, trạng thái, sự tồn tại của chủ ngữ.
  Động từ khuyết thiếu be, have, do Giúp tạo thành thì của động từ chính.
  Động từ bán khuyết thiếu can, could, may, might, must, should, will, would Diễn tả khả năng, sự cho phép, lời khuyên, sự bắt buộc.
  Động từ tình thái must, should, may, might, can, could, will, would Diễn tả thái độ, tình cảm, quan điểm của người nói.
  Động từ nguyên mẫu to go, to run, to jump, to sing, to speak Động từ ở dạng nguyên mẫu.

  3. Tính từ

  • Tính từ là những từ dùng để mô tả đặc điểm, tính chất, trạng thái của danh từ hoặc đại từ.
  • Tính từ có thể đứng trước danh từ hoặc sau động từ be.
  • Có nhiều loại tính từ khác nhau, chẳng hạn như tính từ chỉ chất lượng, tính từ chỉ số lượng, tính từ chỉ sở hữu, tính từ chỉ hình dạng, tính từ chỉ màu sắc.
  Danh sách các loại tính từ trong tiếng Anh
  Loại tính từ Ví dụ Cách sử dụng
  Tính từ chỉ chất lượng đẹp, xấu, tốt, xấu Mô tả đặc điểm, tính chất, trạng thái của danh từ hoặc đại từ.
  Tính từ chỉ số lượng một, hai, ba, bốn Mô tả số lượng của danh từ hoặc đại từ.
  Tính từ chỉ sở hữu của tôi, của bạn, của anh ấy Mô tả mối quan hệ sở hữu giữa danh từ hoặc đại từ với người hoặc vật khác.
  Tính từ chỉ hình dạng tròn, vuông, dài, ngắn Mô tả hình dạng của danh từ hoặc đại từ.
  Tính từ chỉ màu sắc đỏ, vàng, xanh, tím Mô tả màu sắc của danh từ hoặc đại từ.

  4. Trạng từ

  • Trạng từ là những từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác.
  • Trạng từ có thể đứng trước hoặc sau động từ, tính từ hoặc trạng từ khác.
  • Có nhiều loại trạng từ khác nhau, chẳng hạn như trạng từ chỉ cách thức, trạng từ chỉ thời gian, trạng từ chỉ nơi chốn, trạng từ chỉ tần suất.
  Danh sách các loại trạng từ trong tiếng Anh
  Loại trạng từ Ví dụ Cách sử dụng
  Trạng từ chỉ cách thức nhanh chóng, chậm chạp, cẩn thận, cẩu thả Mô tả cách thức thực hiện động tác.
  Trạng từ chỉ thời gian hôm nay, ngày mai, tuần sau, năm ngoái Mô tả thời gian diễn ra sự việc.
  Trạng từ chỉ nơi chốn ở đây, ở đó, ở trên, ở dưới Mô tả nơi chốn diễn ra sự việc.
  Trạng từ chỉ tần suất thường xuyên, thường xuyên, thỉnh thoảng, hiếm khi Mô tả tần suất diễn ra sự việc.

  5. Đại từ

  • Đại từ là những từ dùng để thay thế cho danh từ.
  • Đại từ có thể đứng một mình hoặc đi kèm với các từ khác để tạo thành cụm đại từ.
  • Có nhiều loại đại từ khác nhau, chẳng hạn như đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, đại từ chỉ định, đại từ quan hệ, đại từ nghi vấn, đại từ bất định.
  Danh sách các loại đại từ trong tiếng Anh
  Loại đại từ Ví dụ Cách sử dụng
  Đại từ nhân xưng tôi, bạn, anh ấy, cô ấy, nó, chúng tôi, các bạn, họ Thay thế cho danh từ chỉ người hoặc vật.
  Đại từ sở hữu của tôi, của bạn, của anh ấy, của cô ấy, của nó, của chúng tôi, của các bạn, của họ Thay thế cho tính từ sở hữu.
  Đại từ chỉ định này, nọ, kia, đó Thay thế cho danh từ để xác định danh từ đó.
  Đại từ quan hệ who, which, that, whose Nối hai mệnh đề với nhau.
  Đại từ nghi vấn who, what, where, when, why, how Hỏi về người, vật, sự việc, thời gian, địa điểm, cách thức.
  Đại từ bất định một số, một vài, một ít, nhiều, ít Thay thế cho danh từ để chỉ một số lượng không xác định.

  XV. Các cụm từ trong tiếng Anh

  Các cụm từ trong tiếng Anh là một nhóm các từ được sử dụng cùng nhau để diễn đạt một ý nghĩa cụ thể. Chúng thường được sử dụng để thay thế cho một từ hoặc cụm từ dài hơn, giúp câu văn trở nên ngắn gọn và súc tích hơn. Ví dụ, cụm từ “in order to” có nghĩa là “để”, cụm từ “in spite of” có nghĩa là “mặc dù”, cụm từ “on the other hand” có nghĩa là “mặt khác”,… Các cụm từ trong tiếng Anh rất đa dạng và phong phú, chúng được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Để sử dụng thành thạo các cụm từ trong tiếng Anh, bạn cần phải học tập và luyện tập thường xuyên.

  STT Cụm từ Nghĩa
  1 in order to để
  2 in spite of mặc dù
  3 on the other hand mặt khác
  4 at the same time cùng lúc
  5 as a result kết quả là

  Các cụm từ trong tiếng Anh có thể được phân loại thành nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào chức năng và ý nghĩa của chúng. Một số loại cụm từ phổ biến bao gồm:

  • Cụm từ danh từ: là cụm từ có chức năng như một danh từ, có thể đứng độc lập hoặc làm thành phần của một câu.
  • Cụm từ động từ: là cụm từ có chức năng như một động từ, có thể đứng độc lập hoặc làm thành phần của một câu.
  • Cụm từ tính từ: là cụm từ có chức năng như một tính từ, có thể đứng trước hoặc sau danh từ để bổ nghĩa cho danh từ.
  • Cụm từ trạng từ: là cụm từ có chức năng như một trạng từ, có thể đứng trước hoặc sau động từ, tính từ hoặc trạng từ khác để bổ nghĩa cho chúng.

  Các cụm từ trong tiếng Anh rất đa dạng và phong phú, chúng được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Để sử dụng thành thạo các cụm từ trong tiếng Anh, bạn cần phải học tập và luyện tập thường xuyên.

  XVI. Cách sử dụng các cụm từ trong tiếng Anh

  Cụm từ trong tiếng Anh là một nhóm các từ được kết hợp với nhau để tạo thành một đơn vị duy nhất có ý nghĩa hoàn chỉnh. Cụm từ có thể được sử dụng như một danh từ, động từ, tính từ hoặc trạng từ. Để sử dụng cụm từ trong tiếng Anh một cách chính xác, bạn cần hiểu ý nghĩa của chúng và biết cách sử dụng chúng trong các ngữ cảnh khác nhau.

  Cách sử dụng cụm từ như danh từ

  Khi sử dụng cụm từ như danh từ, bạn có thể đặt mạo từ “the” trước cụm từ đó để tạo thành một danh từ chỉ định. Ví dụ:

  • The United States of America (Hoa Kỳ)
  • The European Union (Liên minh châu Âu)
  • The Great Wall of China (Vạn lý Trường thành)

  Bạn cũng có thể sử dụng cụm từ như danh từ mà không cần thêm mạo từ “the”. Ví dụ:

  • Coffee and tea are popular beverages. (Cà phê và trà là những thức uống phổ biến.)
  • She has a good sense of humor. (Cô ấy có khiếu hài hước.)
  • I’m going to the store to buy some groceries. (Tôi sẽ đến cửa hàng để mua một số đồ tạp hóa.)

  Cách sử dụng cụm từ như động từ

  Khi sử dụng cụm từ như động từ, bạn có thể thêm đuôi “-ing” hoặc “-ed” vào cuối cụm từ để tạo thành dạng hiện tại phân từ hoặc quá khứ phân từ. Ví dụ:

  • I’m working on a project. (Tôi đang làm việc trên một dự án.)
  • She finished cooking dinner. (Cô ấy đã nấu xong bữa tối.)
  • They were playing basketball in the park. (Họ đang chơi bóng rổ trong công viên.)

  Bạn cũng có thể sử dụng cụm từ như động từ mà không cần thêm đuôi “-ing” hoặc “-ed”. Ví dụ:

  • She loves to go shopping. (Cô ấy thích đi mua sắm.)
  • I hate doing homework. (Tôi ghét làm bài tập về nhà.)
  • They enjoyed watching the movie. (Họ thích xem phim.)

  Cách sử dụng cụm từ như tính từ

  Khi sử dụng cụm từ như tính từ, bạn có thể đặt cụm từ đó trước danh từ để mô tả hoặc xác định danh từ đó. Ví dụ:

  • a beautiful woman (một người phụ nữ xinh đẹp)
  • a smart phone (một chiếc điện thoại thông minh)
  • a comfortable chair (một chiếc ghế thoải mái)

  Bạn cũng có thể sử dụng cụm từ như tính từ mà không cần đặt trước danh từ. Ví dụ:

  • She is beautiful. (Cô ấy xinh đẹp.)
  • He is smart. (Anh ấy thông minh.)
  • It’s comfortable. (Nó thoải mái.)

  Cách sử dụng cụm từ như trạng từ

  Khi sử dụng cụm từ như trạng từ, bạn có thể đặt cụm từ đó trước động từ, tính từ hoặc trạng từ khác để bổ nghĩa cho chúng. Ví dụ:

  • She speaks English fluently. (Cô ấy nói tiếng Anh trôi chảy.)
  • He is very intelligent. (Anh ấy rất thông minh.)
  • They ran quickly. (Họ chạy rất nhanh.)

  Bạn cũng có thể sử dụng cụm từ như trạng từ mà không cần đặt trước động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Ví dụ:

  • She is speaking. (Cô ấy đang nói.)
  • He is intelligent. (Anh ấy thông minh.)
  • They ran. (Họ chạy.)
  Bảng tóm tắt cách sử dụng các loại cụm từ
  Loại cụm từ Cách sử dụng
  Danh từ Có thể đặt mạo từ “the” trước cụm từ để tạo thành một danh từ chỉ định.
  Động từ Có thể thêm đuôi “-ing” hoặc “-ed” vào cuối cụm từ để tạo thành dạng hiện tại phân từ hoặc quá khứ phân từ.
  Tính từ Có thể đặt cụm từ trước danh từ để mô tả hoặc xác định danh từ đó.
  Trạng từ Có thể đặt cụm từ trước động từ, tính từ hoặc trạng từ khác để bổ nghĩa cho chúng.

  Ví dụ:

  XVII. Kết luận

  Ngữ pháp tiếng Anh có thể phức tạp, nhưng nó cũng rất logic. Nếu bạn hiểu các quy tắc cơ bản của ngữ pháp tiếng Anh, bạn sẽ có thể giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh. Bài viết này đã cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, bao gồm các thì, các loại câu, các thành phần câu, các loại từ và các cụm từ. Để học tốt ngữ pháp tiếng Anh, bạn cần phải có sự kiên trì và luyện tập thường xuyên. Bạn có thể học ngữ pháp tiếng Anh thông qua các sách giáo khoa, các trang web học tiếng Anh trực tuyến hoặc các lớp học tiếng Anh. Chúc bạn học tiếng Anh thành công!

  Related Articles

  Back to top button