Ngữ Pháp Tiếng Anh

Những điều cần biết về ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 cho bé Học sinh

Những điều cần biết về ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 cho bé Học sinh
Những điều cần biết về ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 cho bé Học sinh

I. Phân tích thành phần câu tiếng Anh

Phân tích thành phần câu tiếng Anh là một kỹ năng quan trọng giúp học sinh hiểu được cấu trúc của câu và sử dụng tiếng Anh chính xác. Trong tiếng Anh, một câu thường bao gồm các thành phần chính sau:

 • Chủ ngữ (subject): Là người, vật hoặc sự vật thực hiện hành động hoặc trạng thái được nêu trong câu.
 • Động từ (verb): Là hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ.
 • Tân ngữ (object): Là người, vật hoặc sự vật chịu tác động của hành động được nêu trong câu.
 • Trạng từ (adverb): Là từ bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác, cung cấp thêm thông tin về thời gian, địa điểm, cách thức, mức độ, …
 • Tính từ (adjective): Là từ bổ nghĩa cho danh từ hoặc đại từ, cung cấp thêm thông tin về đặc điểm, tính chất, trạng thái, …
 • Giới từ (preposition): Là từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ trong câu.
 • Liên từ (conjunction): Là từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu.

Ngoài ra, trong câu tiếng Anh còn có thể có các thành phần khác như:

 • Bổ ngữ (complement): Là từ hoặc cụm từ bổ sung thêm thông tin về chủ ngữ hoặc tân ngữ.
 • Trạng ngữ (modifier): Là từ hoặc cụm từ bổ sung thêm thông tin về động từ, tính từ hoặc trạng từ.
 • Câu hỏi (question): Là câu dùng để hỏi thông tin.
 • Câu cảm thán (exclamation): Là câu dùng để bày tỏ cảm xúc.
 • Câu mệnh lệnh (imperative): Là câu dùng để ra lệnh, yêu cầu hoặc đề nghị.

Việc phân tích thành phần câu tiếng Anh giúp học sinh hiểu được cấu trúc của câu và sử dụng tiếng Anh chính xác. Học sinh có thể sử dụng các công cụ như từ điển, ngữ pháp hoặc các trang web học tiếng Anh để tìm hiểu thêm về các thành phần câu tiếng Anh.

II. Các thì trong tiếng Anh lớp 5

Trong tiếng Anh lớp 5, học sinh sẽ được học về các thì cơ bản, bao gồm:

 • Thì hiện tại đơn (present simple tense): Dùng để diễn tả các sự việc, hành động hoặc trạng thái xảy ra thường xuyên, lặp đi lặp lại hoặc mang tính chất sự thật.
 • Thì hiện tại tiếp diễn (present continuous tense): Dùng để diễn tả các sự việc, hành động hoặc trạng thái đang diễn ra tại thời điểm nói.
 • Thì hiện tại hoàn thành (present perfect tense): Dùng để diễn tả các sự việc, hành động hoặc trạng thái đã xảy ra và có liên quan đến hiện tại.
 • Thì quá khứ đơn (past simple tense): Dùng để diễn tả các sự việc, hành động hoặc trạng thái đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.
 • Thì quá khứ tiếp diễn (past continuous tense): Dùng để diễn tả các sự việc, hành động hoặc trạng thái đang diễn ra tại một thời điểm trong quá khứ.
 • Thì quá khứ hoàn thành (past perfect tense): Dùng để diễn tả các sự việc, hành động hoặc trạng thái đã xảy ra trước một thời điểm khác trong quá khứ.
 • Thì tương lai đơn (future simple tense): Dùng để diễn tả các sự việc, hành động hoặc trạng thái sẽ xảy ra trong tương lai.
 • Thì tương lai tiếp diễn (future continuous tense): Dùng để diễn tả các sự việc, hành động hoặc trạng thái sẽ đang diễn ra tại một thời điểm trong tương lai.
 • Thì tương lai hoàn thành (future perfect tense): Dùng để diễn tả các sự việc, hành động hoặc trạng thái sẽ xảy ra trước một thời điểm khác trong tương lai.

Học sinh có thể sử dụng các công cụ như từ điển, ngữ pháp hoặc các trang web học tiếng Anh để tìm hiểu thêm về các thì trong tiếng Anh lớp 5.

III. Danh từ: số ít, số nhiều, sở hữu cách

Trong tiếng Anh, danh từ có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều. Số ít dùng để chỉ một người, vật hoặc sự vật, trong khi số nhiều dùng để chỉ nhiều hơn một người, vật hoặc sự vật. Để chuyển đổi danh từ từ số ít sang số nhiều, học sinh có thể thêm đuôi -s, -es hoặc -ies vào cuối danh từ. Tuy nhiên, cũng có một số danh từ bất quy tắc, không tuân theo quy tắc này.

Ngoài ra, danh từ trong tiếng Anh còn có thể ở dạng sở hữu cách. Sở hữu cách dùng để chỉ sự sở hữu của một người, vật hoặc sự vật đối với một người, vật hoặc sự vật khác. Để tạo thành sở hữu cách, học sinh có thể thêm đuôi -‘s vào cuối danh từ. Tuy nhiên, cũng có một số danh từ bất quy tắc, không tuân theo quy tắc này.

Học sinh có thể sử dụng các công cụ như từ điển, ngữ pháp hoặc các trang web học tiếng Anh để tìm hiểu thêm về danh từ: số ít, số nhiều, sở hữu cách.

IV. Động từ: thì hiện tại, thì quá khứ, thì tương lai

Trong tiếng Anh, động từ có thể ở dạng thì hiện tại, thì quá khứ hoặc thì tương lai. Thì hiện tại dùng để diễn tả các sự việc, hành động hoặc trạng thái xảy ra tại thời điểm nói. Thì quá khứ dùng để diễn tả các sự việc, hành động hoặc trạng thái đã xảy ra trong quá khứ. Thì tương lai dùng để diễn tả các sự việc, hành động hoặc trạng thái sẽ xảy ra trong tương lai.

Để chia động từ ở các thì khác nhau, học sinh cần phải nắm được các quy tắc chia động từ. Các quy tắc chia động từ trong tiếng Anh khá phức tạp, nhưng học sinh có thể học dần dần theo từng thì.

Học sinh có thể sử dụng các công cụ như từ điển, ngữ pháp hoặc các trang web học tiếng Anh để tìm hiểu thêm về động từ: thì hiện tại, thì quá khứ, thì tương lai.

V. Trợ động từ và động từ khuyết thiếu

Trong tiếng Anh, trợ động từ và động từ khuyết thiếu là hai loại động từ đặc biệt. Trợ động từ được sử dụng để bổ sung thêm thông tin về động từ chính, trong khi động từ khuyết thiếu được sử dụng để diễn tả khả năng, sự cần thiết hoặc sự cho phép.

Các trợ động từ thường dùng trong tiếng Anh bao gồm: be, have, do, can, could, may, might, must, should, will, would.

Các động từ khuyết thiếu thường dùng trong tiếng Anh bao gồm: can, could, may, might, must, should, will, would.

Học sinh có thể sử dụng các công cụ như từ điển, ngữ pháp hoặc các trang web học tiếng Anh để tìm hiểu thêm về trợ động từ và động từ khuyết thiếu.

Phân tích thành phần câu tiếng Anh
Phân tích thành phần câu tiếng Anh

VI. Các thì trong tiếng Anh lớp 5

Trong ngữ pháp tiếng Anh, thì là một phạm trù ngữ pháp chỉ thời gian diễn ra của sự việc, hành động được nói đến trong câu. Trong tiếng Anh có 4 thì chính, bao gồm thì hiện tại, thì quá khứ, thì tương lai và thì hoàn thành. Mỗi thì lại được chia thành nhiều thì khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh và ngữ cảnh sử dụng.

Dưới đây là bảng tổng hợp các thì trong tiếng Anh lớp 5:

thì Công thức Cách dùng
Thì hiện tại đơn S + V(s/es) Diễn tả sự việc, hành động diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại ở hiện tại.
Thì hiện tại tiếp diễn S + am/is/are + V-ing Diễn tả sự việc, hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.
Thì hiện tại hoàn thành S + have/has + V3 Diễn tả sự việc, hành động đã hoàn thành trước thời điểm nói.
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn S + have/has been + V-ing Diễn tả sự việc, hành động đã và đang diễn ra trước thời điểm nói.
Thì quá khứ đơn S + V2/ed Diễn tả sự việc, hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.
Thì quá khứ tiếp diễn S + was/were + V-ing Diễn tả sự việc, hành động đang diễn ra tại một thời điểm trong quá khứ.
Thì quá khứ hoàn thành S + had + V3 Diễn tả sự việc, hành động đã hoàn thành trước một thời điểm trong quá khứ.
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn S + had been + V-ing Diễn tả sự việc, hành động đã và đang diễn ra trước một thời điểm trong quá khứ.
Thì tương lai đơn S + will + V Diễn tả sự việc, hành động sẽ xảy ra trong tương lai.
Thì tương lai tiếp diễn S + will be + V-ing Diễn tả sự việc, hành động sẽ đang diễn ra tại một thời điểm trong tương lai.
Thì tương lai hoàn thành S + will have + V3 Diễn tả sự việc, hành động sẽ hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai.
Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn S + will have been + V-ing Diễn tả sự việc, hành động sẽ đã và đang diễn ra trước một thời điểm trong tương lai.

Ngoài ra, trong tiếng Anh lớp 5 còn có một số thì đặc biệt khác, bao gồm:

 • Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động hoặc trạng thái bắt đầu trong quá khứ, vẫn đang tiếp diễn ở hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai.
 • Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động hoặc trạng thái bắt đầu trước một thời điểm trong quá khứ, vẫn đang tiếp diễn tại thời điểm đó và có thể tiếp tục sau thời điểm đó.
 • Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động hoặc trạng thái sẽ bắt đầu trước một thời điểm trong tương lai, vẫn đang tiếp diễn tại thời điểm đó và có thể tiếp tục sau thời điểm đó.

Việc nắm vững các thì trong tiếng Anh lớp 5 là rất quan trọng, giúp học sinh có thể sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Học sinh có thể luyện tập sử dụng các thì thông qua các bài tập, trò chơi và các hoạt động khác.

Các thì trong tiếng Anh lớp 5
Các thì trong tiếng Anh lớp 5

VII. Danh từ: số ít, số nhiều, sở hữu cách

Danh từ trong tiếng Anh có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều. Số ít dùng để chỉ một người, vật hoặc sự vật, trong khi số nhiều dùng để chỉ nhiều hơn một người, vật hoặc sự vật. Để chuyển đổi danh từ từ số ít sang số nhiều, thường thêm đuôi -s hoặc -es vào cuối danh từ. Tuy nhiên, có một số danh từ bất quy tắc có cách chuyển đổi khác.

Ví dụ:

 • Số ít: book (quyển sách) – Số nhiều: books (những quyển sách)
 • Số ít: cat (con mèo) – Số nhiều: cats (những con mèo)
 • Số ít: dog (con chó) – Số nhiều: dogs (những con chó)

Danh từ cũng có thể ở dạng sở hữu cách. Sở hữu cách dùng để chỉ sự sở hữu của một người, vật hoặc sự vật đối với một người, vật hoặc sự vật khác. Để tạo dạng sở hữu cách của danh từ, thêm đuôi -‘s vào cuối danh từ. Nếu danh từ đã kết thúc bằng -s, chỉ cần thêm dấu nháy đơn (‘) vào cuối danh từ.

Ví dụ:

 • The book of the student (Quyển sách của học sinh)
 • The cat’s toy (Đồ chơi của con mèo)
 • The dog’s bone (Xương của con chó)

Danh từ là một phần quan trọng của câu trong tiếng Anh. Chúng có thể đóng vai trò chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ hoặc trạng ngữ. Việc sử dụng đúng danh từ sẽ giúp câu văn trở nên mạch lạc và dễ hiểu hơn.

Danh từ trong tiếng Anh
Số ít Số nhiều Sở hữu cách
book books book’s
cat cats cat’s
dog dogs dog’s

Danh từ: số ít, số nhiều, sở hữu cách
Danh từ: số ít, số nhiều, sở hữu cách

VIII. Động từ: thì hiện tại, thì quá khứ, thì tương lai

Có ba thì chính trong ngữ pháp tiếng Anh: thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai. Thì hiện tại được sử dụng để mô tả các hành động hoặc trạng thái đang xảy ra ở thời điểm hiện tại. Thì quá khứ được sử dụng để mô tả các hành động hoặc trạng thái đã xảy ra trong quá khứ. Thì tương lai được sử dụng để mô tả các hành động hoặc trạng thái sẽ xảy ra trong tương lai.

Thời Thể khẳng định Thể phủ định Thể nghi vấn
Hiện tại S + V S + do/does + not + V Do/Does + S + V?
Quá khứ S + Ved/V2 S + did/didn’t + V Did + S + V?
Tương lai S + will/shall + V S + will/shall + not + V Will/Shall + S + V?

Ngoài ra, còn có một số thì khác trong ngữ pháp tiếng Anh, chẳng hạn như thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ hoàn thành, thì tương lai hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Tuy nhiên, các thì này được sử dụng ít phổ biến hơn ba thì chính nêu trên.

IX. Trợ động từ và động từ khuyết thiếu

Trợ động từ và động từ khuyết thiếu là những động từ thường được sử dụng kết hợp với các động từ khác để tạo thành các thì khác nhau trong ngữ pháp tiếng Anh. Trợ động từ bao gồm: be, do, have, modal verbs (can, could, may, might, must, shall, should, will, would). Động từ khuyết thiếu bao gồm: am, is, are, was, were, has, have, had, do, does, did, shall, will, can, may, might, must, should, would.

Bảng một số trợ động từ và động từ khiết thiếu
Trợ động từ Động từ khuyết thiếu
Be Am/Is/Are
Do Do/Does/Did
Have Has/Have/Had
Modal verbs Shall/Will/Can/May

Trợ động từ và động từ khuyết thiếu giúp thể hiện các thì, ngữ pháp, tâm trạng và khả năng trong câu. Chúng cũng có thể được sử dụng để nhấn mạnh hoặc tạo sự nghi vấn trong câu.

Động từ: thì hiện tại, thì quá khứ, thì tương lai
Động từ: thì hiện tại, thì quá khứ, thì tương lai

X. Trợ động từ và động từ khuyết thiếu

Trợ động từ và động từ khuyết thiếu là hai loại từ chức quan trọng trong tiếng Anh. Chúng được sử dụng để bổ sung thêm thông tin về động từ chính trong câu. Trợ động từ thường được đặt trước động từ chính, trong khi động từ khuyết thiếu thường được đặt sau động từ chính.

Có ba loại trợ động từ chính trong tiếng Anh: trợ động từ thì, trợ động từ thể và trợ động từ ngữ khí. Trợ động từ thì được sử dụng để chỉ thời gian của động từ chính. Trợ động từ thể được sử dụng để chỉ thể của động từ chính. Trợ động từ ngữ khí được sử dụng để chỉ thái độ của người nói đối với động từ chính.

Có bốn loại động từ khuyết thiếu chính trong tiếng Anh: động từ khuyết thiếu khả năng, động từ khuyết thiếu nghĩa vụ, động từ khuyết thiếu sự cho phép và động từ khuyết thiếu lời khuyên. Động từ khuyết thiếu khả năng được sử dụng để chỉ khả năng hoặc không khả năng thực hiện một hành động nào đó. Động từ khuyết thiếu nghĩa vụ được sử dụng để chỉ nghĩa vụ hoặc không nghĩa vụ phải thực hiện một hành động nào đó. Động từ khuyết thiếu sự cho phép được sử dụng để chỉ sự cho phép hoặc không cho phép thực hiện một hành động nào đó. Động từ khuyết thiếu lời khuyên được sử dụng để chỉ lời khuyên hoặc không lời khuyên nên thực hiện một hành động nào đó.

Trợ động từ Động từ khuyết thiếu
be can
do could
have may
will might
would must
shall need
should ought to

Trợ động từ và động từ khuyết thiếu là hai loại từ chức quan trọng trong tiếng Anh. Chúng được sử dụng để bổ sung thêm thông tin về động từ chính trong câu. Trợ động từ thường được đặt trước động từ chính, trong khi động từ khuyết thiếu thường được đặt sau động từ chính.

 • Trợ động từ thì được sử dụng để chỉ thời gian của động từ chính.
 • Trợ động từ thể được sử dụng để chỉ thể của động từ chính.
 • Trợ động từ ngữ khí được sử dụng để chỉ thái độ của người nói đối với động từ chính.
 • Động từ khuyết thiếu khả năng được sử dụng để chỉ khả năng hoặc không khả năng thực hiện một hành động nào đó.
 • Động từ khuyết thiếu nghĩa vụ được sử dụng để chỉ nghĩa vụ hoặc không nghĩa vụ phải thực hiện một hành động nào đó.
 • Động từ khuyết thiếu sự cho phép được sử dụng để chỉ sự cho phép hoặc không cho phép thực hiện một hành động nào đó.
 • Động từ khuyết thiếu lời khuyên được sử dụng để chỉ lời khuyên hoặc không lời khuyên nên thực hiện một hành động nào đó.

Trợ động từ và động từ khuyết thiếu là hai loại từ chức quan trọng trong tiếng Anh. Chúng được sử dụng để bổ sung thêm thông tin về động từ chính trong câu. Trợ động từ thường được đặt trước động từ chính, trong khi động từ khuyết thiếu thường được đặt sau động từ chính.

Trợ động từ và động từ khuyết thiếu là hai loại từ chức quan trọng trong tiếng Anh. Chúng được sử dụng để bổ sung thêm thông tin về động từ chính trong câu. Trợ động từ thường được đặt trước động từ chính, trong khi động từ khuyết thiếu thường được đặt sau động từ chính.

Trợ động từ và động từ khuyết thiếu là hai loại từ chức quan trọng trong tiếng Anh. Chúng được sử dụng để bổ sung thêm thông tin về động từ chính trong câu. Trợ động từ thường được đặt trước động từ chính, trong khi động từ khuyết thiếu thường được đặt sau động từ chính.

XI. Kết luận

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 là nền tảng quan trọng để học sinh nắm vững kiến thức cơ bản, tạo tiền đề học tập tốt hơn ở các lớp trên. Bài viết đã trình bày chi tiết về các nội dung ngữ pháp tiếng Anh lớp 5, bao gồm: phân tích thành phần câu, các thì trong tiếng Anh, danh từ, động từ và trợ động từ, động từ khuyết thiếu. Hy vọng bài viết sẽ giúp các em học sinh học tốt môn tiếng Anh và đạt kết quả cao trong học tập.

Related Articles

Back to top button