Ngữ Pháp Tiếng Anh

Danh từ và đại từ trong tiếng Anh

Danh từ và đại từ trong tiếng Anh đóng vai trò nền tảng để xây dựng câu hoàn chỉnh và chính xác. Excelenglish sẽ cung cấp kiến thức toàn diện về danh từ và đại từ, từ phân loại đến cách sử dụng hiệu quả, giúp bạn nâng cao khả năng tiếng Anh của mình.

Danh từ và đại từ trong tiếng Anh - excelenglish
Danh từ và đại từ trong tiếng Anh – excelenglish

Loại từ Định nghĩa Ví dụ
Danh từ chung Tên gọi chung của một nhóm sự vật, hiện tượng, khái niệm. Bàn, ghế, sách, vở
Danh từ riêng Tên gọi riêng của một sự vật, hiện tượng, khái niệm cụ thể. Việt Nam, Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM
Danh từ trừu tượng Tên gọi của một khái niệm, trạng thái, tính chất. Tình yêu, hạnh phúc, nỗi buồn
Danh từ cụ thể Tên gọi của một sự vật, hiện tượng, khái niệm cụ thể. Bàn, ghế, sách, vở
Đại từ nhân xưng Từ dùng để thay thế cho danh từ chỉ người, vật hoặc sự vật. Tôi, bạn, hắn, nó
Đại từ sở hữu Từ dùng để chỉ sự sở hữu của một danh từ. Của tôi, của bạn, của hắn, của nó
Đại từ chỉ định Từ dùng để chỉ một danh từ cụ thể. Đây, đó, kia
Đại từ nghi vấn Từ dùng để hỏi về một danh từ. Ai, gì, ở đâu, khi nào
Đại từ quan hệ Từ dùng để nối hai mệnh đề lại với nhau. Mà, rằng, để

I. Danh từ và đại từ trong tiếng Anh

Danh từ và đại từ trong tiếng Anh
Danh từ và đại từ trong tiếng Anh

Phân loại danh từ

Danh từ là từ dùng để gọi tên người,事物, hiện tượng, khái niệm, tính chất. Danh từ được chia thành:

 • Danh từ chung: Là tên gọi chung của một nhóm sự vật, hiện tượng, khái niệm có cùng đặc điểm.
 • Danh từ riêng: Là tên gọi riêng của một sự vật, hiện tượng, khái niệm cụ thể.
 • Danh từ trừu tượng: Là tên gọi của một khái niệm, trạng thái, tính chất.
 • Danh từ cụ thể: Là tên gọi của một sự vật, hiện tượng, khái niệm cụ thể.
 • Danh từ đếm được: Có dạng số ít hoặc số nhiều.
 • Danh từ không đếm được: Chỉ có dạng số ít.

Phân loại đại từ

Đại từ là từ dùng để thay thế cho danh từ. Đại từ được chia thành:

 • Đại từ nhân xưng: Là đại từ dùng để chỉ người hoặc vật đang nói, người hoặc vật đang nghe và người hoặc vật được nói đến.
 • Đại từ sở hữu: Là đại từ dùng để chỉ sự sở hữu của một danh từ.
 • Đại từ chỉ định: Là đại từ dùng để chỉ một danh từ cụ thể.
 • Đại từ nghi vấn: Là đại từ dùng để hỏi về một danh từ.
 • Đại từ quan hệ: Là đại từ dùng để nối hai mệnh đề lại với nhau.
 • Đại từ bất định: Dùng để chỉ một danh từ không xác định hoặc chưa biết rõ.

Cách sử dụng danh từ và đại từ

Danh từ và đại từ là hai loại từ rất quan trọng trong tiếng Anh. Chúng được sử dụng trong mọi câu nói và văn bản. Để sử dụng đúng danh từ và đại từ, cần lưu ý những điểm sau:

 • Danh từ phải được dùng với đúng mạo từ (a/an/the) và số (số ít/số nhiều).
 • Đại từ phải được dùng để thay thế cho danh từ một cách hợp lý và chính xác.
 • Khi sử dụng danh từ và đại từ, cần chú ý đến sự hòa hợp về số và giống.
Bảng so sánh danh từ và đại từ

Đặc điểm Danh từ Đại từ
Định nghĩa Tên gọi người, vật, sự vật, khái niệm, tính chất Từ dùng để thay thế cho danh từ
Phân loại Danh từ chung, danh từ riêng, danh từ trừu tượng, danh từ cụ thể, danh từ đếm được, danh từ không đếm được Đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, đại từ chỉ định, đại từ nghi vấn, đại từ quan hệ, đại từ bất định
Cách dùng Được dùng với đúng mạo từ (a/an/the) và số (số ít/số nhiều) Được dùng để thay thế cho danh từ một cách hợp lý và chính xác, chú ý đến sự hòa hợp về số và giống

Bài tập về danh từ và đại từ

 1. Xác định danh từ và đại từ trong các câu sau:
 2. Tôi thích ăn táo.
 3. Con mèo đang ngủ trên ghế sofa.
 4. Quyển sách này rất hay.
 5. Ai là người đã làm điều này?
 6. Tôi muốn đi du lịch đến Paris.

II. Phân loại danh từ

Phân loại danh từ
Phân loại danh từ

Danh từ chung

Danh từ chung là tên gọi chung của một nhóm sự vật, hiện tượng, khái niệm. Ví dụ: bàn, ghế, sách, vở.

 • Danh từ chung có thể đếm được.
 • Danh từ chung có thể không đếm được.

Danh từ chung thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày.

Danh từ riêng

Danh từ riêng là tên gọi riêng của một sự vật, hiện tượng, khái niệm cụ thể. Ví dụ: Việt Nam, Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM.

 • Danh từ riêng luôn được viết hoa chữ cái đầu.
 • Danh từ riêng không thể đếm được.

Danh từ riêng thường được sử dụng trong các văn bản chính thức.

Danh từ trừu tượng

Danh từ trừu tượng là tên gọi của một khái niệm, trạng thái, tính chất. Ví dụ: tình yêu, hạnh phúc, nỗi buồn.

 • Danh từ trừu tượng không thể đếm được.
 • Danh từ trừu tượng thường được sử dụng trong các văn bản triết học, tâm lý học, xã hội học.

Danh từ trừu tượng thường khó dịch sang các ngôn ngữ khác.

Danh từ cụ thể

Danh từ cụ thể là tên gọi của một sự vật, hiện tượng, khái niệm cụ thể. Ví dụ: bàn, ghế, sách, vở.

 • Danh từ cụ thể có thể đếm được.
 • Danh từ cụ thể thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày.

Danh từ cụ thể thường dễ dịch sang các ngôn ngữ khác.

III. Phân loại đại từ

Phân loại đại từ
Phân loại đại từ

Đại từ trong tiếng Anh được chia thành nhiều loại khác nhau, mỗi loại có chức năng và cách sử dụng riêng. Dưới đây là một số loại đại từ phổ biến:

 • Đại từ nhân xưng: I, you, he, she, it, we, they
 • Đại từ sở hữu: my, your, his, her, its, our, their
 • Đại từ chỉ định: this, that, these, those
 • Đại từ nghi vấn: who, what, where, when, why, how
 • Đại từ quan hệ: who, which, that
 • Đại từ bất định: some, any, no, every, all, much, many, few, little
 • Đại từ phản thân: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves
 • Đại từ nhấn mạnh: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Mỗi loại đại từ có cách sử dụng riêng. Ví dụ, đại từ nhân xưng được dùng để thay thế cho danh từ chỉ người, vật hoặc sự vật. Đại từ sở hữu được dùng để chỉ sự sở hữu của một danh từ. Đại từ chỉ định được dùng để chỉ một danh từ cụ thể. Đại từ nghi vấn được dùng để hỏi về một danh từ. Đại từ quan hệ được dùng để nối hai mệnh đề lại với nhau. Đại từ bất định được dùng để chỉ một số lượng không xác định của một danh từ. Đại từ phản thân được dùng để nhấn mạnh danh từ hoặc đại từ nhân xưng. Đại từ nhấn mạnh được dùng để nhấn mạnh danh từ hoặc đại từ nhân xưng.

Đại từ là một phần quan trọng trong tiếng Anh. Việc sử dụng đúng đại từ sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn. Để tìm hiểu thêm về đại từ trong tiếng Anh, bạn có thể tham khảo bài viết Phân biệt đại từ nhân xưng và đại từ sở hữu trong tiếng Anh.

Loại đại từ Ví dụ Cách sử dụng
Đại từ nhân xưng I, you, he, she, it, we, they Thay thế cho danh từ chỉ người, vật hoặc sự vật
Đại từ sở hữu My, your, his, her, its, our, their Chỉ sự sở hữu của một danh từ
Đại từ chỉ định This, that, these, those Chỉ một danh từ cụ thể
Đại từ nghi vấn Who, what, where, when, why, how Hỏi về một danh từ
Đại từ quan hệ Who, which, that Nối hai mệnh đề lại với nhau
Đại từ bất định Some, any, no, every, all, much, many, few, little Chỉ một số lượng không xác định của một danh từ
Đại từ phản thân Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves Nhấn mạnh danh từ hoặc đại từ nhân xưng
Đại từ nhấn mạnh Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves Nhấn mạnh danh từ hoặc đại từ nhân xưng

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

IV. Cách sử dụng danh từ và đại từ

Cách sử dụng danh từ và đại từ
Cách sử dụng danh từ và đại từ

Cách sử dụng danh từ

Danh từ được sử dụng để chỉ người, vật, sự vật, khái niệm, hiện tượng. Danh từ có thể đứng một mình hoặc kết hợp với các từ khác để tạo thành cụm danh từ.

 • Ví dụ: sách, vở, bàn, ghế, cây cối, hoa lá, núi non, sông ngòi, biển cả, bầu trời, mặt đất.

Danh từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm ngữ pháp và chức năng của chúng trong câu. Các loại danh từ phổ biến nhất bao gồm:

 • Danh từ chung: chỉ chung một loại người, vật, sự vật, khái niệm, hiện tượng.
 • Ví dụ: sách, vở, bàn, ghế, cây cối, hoa lá, núi non, sông ngòi, biển cả, bầu trời, mặt đất.
 • Danh từ riêng: chỉ riêng một người, vật, sự vật, khái niệm, hiện tượng cụ thể.
 • Ví dụ: Việt Nam, Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM.
 • Danh từ trừu tượng: chỉ những khái niệm, trạng thái, tính chất không thể nhìn thấy hoặc sờ mó được.
 • Ví dụ: tình yêu, hạnh phúc, nỗi buồn, sự thật, công lý.
 • Danh từ cụ thể: chỉ những người, vật, sự vật, khái niệm, hiện tượng có thể nhìn thấy hoặc sờ mó được.
 • Ví dụ: sách, vở, bàn, ghế, cây cối, hoa lá, núi non, sông ngòi, biển cả, bầu trời, mặt đất.

Cách sử dụng đại từ

Đại từ được sử dụng để thay thế cho danh từ. Đại từ có thể đứng một mình hoặc kết hợp với các từ khác để tạo thành cụm đại từ.

 • Ví dụ: tôi, bạn, hắn, nó, chúng ta, các bạn, họ.

Đại từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm ngữ pháp và chức năng của chúng trong câu. Các loại đại từ phổ biến nhất bao gồm:

 • Đại từ nhân xưng: dùng để chỉ người, vật, sự vật, khái niệm, hiện tượng cụ thể.
 • Ví dụ: tôi, bạn, hắn, nó, chúng ta, các bạn, họ.
 • Đại từ sở hữu: dùng để chỉ sự sở hữu của một danh từ.
 • Ví dụ: của tôi, của bạn, của hắn, của nó, của chúng ta, của các bạn, của họ.
 • Đại từ chỉ định: dùng để chỉ một danh từ cụ thể.
 • Ví dụ: đây, đó, kia, này, nọ.
 • Đại từ nghi vấn: dùng để hỏi về một danh từ.
 • Ví dụ: ai, gì, ở đâu, khi nào, tại sao, như thế nào.
 • Đại từ quan hệ: dùng để nối hai mệnh đề lại với nhau.
 • Ví dụ: mà, rằng, để, vì, bởi vì, cho nên.

Danh từ và đại từ là hai loại từ rất quan trọng trong tiếng Anh. Việc sử dụng đúng danh từ và đại từ sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về danh từ và đại từ trong tiếng Anh tại các bài viết sau:

V. Bài tập về danh từ và đại từ

Bài tập về danh từ và đại từ
Bài tập về danh từ và đại từ

Bài tập 1: Xác định danh từ và đại từ trong các câu sau.

1. Tôi đi học.

2. Cái bàn này rất đẹp.

3. Anh ấy là một giáo viên.

4. Cô ấy tặng tôi một món quà.

5. Chúng tôi đi chơi công viên.

Câu Danh từ Đại từ
1. Tôi đi học. Tôi, học Tôi
2. Cái bàn này rất đẹp. Bàn Cái
3. Anh ấy là một giáo viên. Giáo viên Anh ấy
4. Cô ấy tặng tôi một món quà. Quà Cô ấy, tôi
5. Chúng tôi đi chơi công viên. Công viên Chúng tôi

Bài tập 2: Điền danh từ hoặc đại từ thích hợp vào chỗ trống.

1. Tôi đi học _____.

2. _____ tặng tôi một món quà.

3. _____ là một giáo viên.

4. _____ đi chơi công viên.

5. _____ cái bàn này rất đẹp.

Câu Danh từ/Đại từ
1. Tôi đi học _____.

mỗi ngày
2. _____ tặng tôi một món quà. Bạn tôi
3. _____ là một giáo viên. Anh ấy
4. _____ đi chơi công viên. Chúng tôi
5. _____ cái bàn này rất đẹp. Cái bàn

Bài tập 3: Viết một đoạn văn ngắn sử dụng danh từ và đại từ.

Tôi là một học sinh. Tôi đi học mỗi ngày. Tôi có nhiều bạn bè. Chúng tôi thường đi chơi công viên. Tôi rất thích chơi bóng đá. Tôi cũng thích đọc sách. Tôi có nhiều sách ở nhà. Tôi thường đọc sách vào buổi tối.

 • Danh từ: học sinh, bạn bè, công viên, bóng đá, sách, nhà
 • Đại từ: tôi, chúng tôi

Các bài tập trên sẽ giúp bạn củng cố kiến thức về danh từ và đại từ trong tiếng Anh. Hãy cố gắng làm bài tập thật tốt để nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của mình nhé!

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau để học thêm về danh từ và đại từ trong tiếng Anh:

VI. Kết luận

Danh từ và đại từ là hai loại từ rất quan trọng trong tiếng Anh. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên câu và truyền đạt thông tin. Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về danh từ và đại từ trong tiếng Anh, cũng như cách sử dụng chúng một cách chính xác.

Related Articles

Back to top button