Ngữ Pháp Tiếng Anh

Câu điều kiện trong tiếng Anh: Tổng hợp kiến thức và bài tập

Bạn có muốn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình không? Nếu có, thì đừng bỏ lỡ bài viết này của Excelenglish về Câu điều kiện trong tiếng Anh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các loại câu điều kiện, cách sử dụng và bài tập thực hành. Đừng bỏ lỡ bài viết hữu ích này nếu bạn muốn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình!

Câu điều kiện trong tiếng Anh: Tổng hợp kiến thức và bài tập
Câu điều kiện trong tiếng Anh: Tổng hợp kiến thức và bài tập

Loại câu điều kiện Công thức Ví dụ
Câu điều kiện loại 1 If + S + V (hiện tại đơn), S + will/can/may + V (nguyên mẫu) If you study hard, you will pass the exam.
Câu điều kiện loại 2 If + S + V (quá khứ đơn), S + would/could/might + V (nguyên mẫu) If I were you, I would take a break.
Câu điều kiện loại 3 If + S + had + V3, S + would/could/might + have + V3 If I had studied harder, I would have passed the exam.
Câu điều kiện hỗn hợp If + S + V (quá khứ hoàn thành), S + would/could/might + have + V3 If I had known you were coming, I would have cooked dinner.

I. Các loại câu điều kiện

Câu điều kiện là một trong những cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh, được sử dụng để diễn tả mối quan hệ giữa hai sự kiện hoặc hành động. Trong tiếng Anh, có ba loại câu điều kiện chính: câu điều kiện loại 1, câu điều kiện loại 2 và câu điều kiện loại 3.

Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 diễn tả một sự kiện có thể xảy ra trong tương lai nếu một điều kiện nhất định được đáp ứng. Cấu trúc của câu điều kiện loại 1 như sau:

Công thức Ví dụ
If + S + V (hiện tại đơn), S + will/can/may + V (nguyên mẫu) If you study hard, you will pass the exam.

Trong đó:

 • If: là từ nối chỉ điều kiện.
 • S: là chủ ngữ của câu.
 • V: là động từ chính của câu.
 • will/can/may: là các động từ khuyết thiếu dùng để diễn tả khả năng hoặc sự chắc chắn của sự kiện.
 • V (nguyên mẫu): là động từ chính của câu ở dạng nguyên mẫu.

Ví dụ:

 • If you study hard, you will pass the exam. (Nếu bạn học chăm chỉ, bạn sẽ vượt qua kỳ thi.)
 • If you go to the party, you can meet your friends. (Nếu bạn đến bữa tiệc, bạn có thể gặp bạn bè của mình.)
 • If you save money, you may be able to buy a new car. (Nếu bạn tiết kiệm tiền, bạn có thể mua được một chiếc xe hơi mới.)

Tìm hiểu thêm về cấu trúc câu trong tiếng Anh

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 diễn tả một sự kiện không thể xảy ra trong thực tế hoặc một điều ước. Cấu trúc của câu điều kiện loại 2 như sau:

Công thức Ví dụ
If + S + V (quá khứ đơn), S + would/could/might + V (nguyên mẫu) If I were you, I would take a break.

Trong đó:

 • If: là từ nối chỉ điều kiện.
 • S: là chủ ngữ của câu.
 • V: là động từ chính của câu.
 • would/could/might: là các động từ khuyết thiếu dùng để diễn tả sự ước ao hoặc khả năng.
 • V (nguyên mẫu): là động từ chính của câu ở dạng nguyên mẫu.

Ví dụ:

 • If I were you, I would take a break. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nghỉ ngơi.)
 • If I had more money, I could buy a new car. (Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi có thể mua một chiếc xe hơi mới.)
 • If I knew the answer, I would tell you. (Nếu tôi biết câu trả lời, tôi sẽ nói cho bạn biết.)

Tìm hiểu thêm về thì trong tiếng Anh

Câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 3 diễn tả một sự kiện không thể xảy ra trong quá khứ. Cấu trúc của câu điều kiện loại 3 như sau:

Công thức Ví dụ
If + S + had + V3, S + would/could/might + have + V3 If I had studied harder, I would have passed the exam.

Trong đó:

 • If: là từ nối chỉ điều kiện.
 • S: là chủ ngữ của câu.
 • had: là động từ khuyết thiếu dùng để diễn tả sự hoàn thành của một hành động trong quá khứ.
 • V3: là động từ chính của câu ở dạng quá khứ phân từ.
 • would/could/might: là các động từ khuyết thiếu dùng để diễn tả sự ước ao hoặc khả năng.
 • have + V3: là động từ chính của câu ở dạng hoàn thành.

Ví dụ:

 • If I had studied harder, I would have passed the exam. (Nếu tôi học chăm chỉ hơn, tôi đã vượt qua kỳ thi.)
 • If I had known you were coming, I would have cooked dinner. (Nếu tôi biết bạn đến, tôi đã nấu bữa tối.)
 • If I had saved more money, I could have bought a new car. (Nếu tôi tiết kiệm nhiều tiền hơn, tôi đã có thể mua một chiếc xe hơi mới.)

Tìm hiểu thêm về bài tập ngữ pháp tiếng Anh

II. Cách dùng câu điều kiện

Cách dùng câu điều kiện
Cách dùng câu điều kiện

Câu điều kiện là một cấu trúc ngữ pháp rất quan trọng trong tiếng Anh, giúp diễn đạt các tình huống, sự việc không xảy ra ở thực tế. Câu điều kiện được dùng để diễn tả mối quan hệ giữa hai sự kiện hoặc hành động, dựa trên một số giả định nhất định.

Có 4 loại câu điều kiện trong tiếng Anh, được phân loại theo mức độ khả thi của điều kiện. Các loại câu điều kiện cũng có cấu trúc và cách dùng khác nhau.

Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 dùng để diễn đạt những tình huống có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Công thức của câu điều kiện loại 1 như sau:

 • If + S + V (hiện tại đơn), S + will/can/may + V (nguyên mẫu)

Ví dụ:

 • If you study hard, you will pass the exam.
 • If we eat too much junk food, we will get sick.

Trong câu điều kiện loại 1, mệnh đề if thường đứng trước, thể hiện điều kiện. Mệnh đề chính đứng sau thể hiện kết quả của điều kiện. Động từ trong mệnh đề if ở thì hiện tại đơn, động từ trong mệnh đề chính ở thì tương lai đơn.

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 dùng để diễn đạt những tình huống không có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Công thức của câu điều kiện loại 2 như sau:

 • If + S + V (quá khứ đơn), S + would/could/might + V (nguyên mẫu)

Ví dụ:

 • If I were you, I would take a break.
 • If we had more money, we could buy a bigger house.

Trong câu điều kiện loại 2, mệnh đề if thường đứng trước, thể hiện điều kiện. Mệnh đề chính đứng sau thể hiện kết quả của điều kiện. Động từ trong mệnh đề if ở thì quá khứ đơn, động từ trong mệnh đề chính ở thì quá khứ hoặc hiện tại.

Xem thêm: Cấu trúc câu trong tiếng Anh

III. Ví dụ về câu điều kiện

Ví dụ về câu điều kiện
Ví dụ về câu điều kiện

Câu điều kiện là một trong những cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh, được sử dụng để diễn tả mối quan hệ giữa hai sự kiện hoặc hành động. Dưới đây là một số ví dụ về câu điều kiện:

 • Câu điều kiện loại 1: If I study hard, I will pass the exam. (Nếu tôi học chăm chỉ, tôi sẽ vượt qua kỳ thi.)
 • Câu điều kiện loại 2: If I were you, I would take a break. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nghỉ ngơi.)
 • Câu điều kiện loại 3: If I had studied harder, I would have passed the exam. (Nếu tôi học chăm chỉ hơn, tôi đã vượt qua kỳ thi.)
 • Câu điều kiện hỗn hợp: If I had known you were coming, I would have cooked dinner. (Nếu tôi biết bạn sẽ đến, tôi đã nấu bữa tối.)

Ngoài ra, còn có một số câu điều kiện đặc biệt, chẳng hạn như câu điều kiện loại 0 và câu điều kiện loại so sánh:

 • Câu điều kiện loại 0: If you put your hand in fire, you will get burned. (Nếu bạn đặt tay vào lửa, bạn sẽ bị bỏng.)
 • Câu điều kiện loại so sánh: The harder you work, the more money you will earn. (Bạn càng chăm chỉ, bạn càng kiếm được nhiều tiền.)

Các loại câu điều kiện trên được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau trong giao tiếp hàng ngày. Việc nắm vững cách sử dụng câu điều kiện sẽ giúp bạn giao tiếp tiếng Anh một cách trôi chảy và chính xác hơn.

Loại câu điều kiện Công thức Ví dụ
Câu điều kiện loại 1 If + S + V (hiện tại đơn), S + will/can/may + V (nguyên mẫu) If you study hard, you will pass the exam.
Câu điều kiện loại 2 If + S + V (quá khứ đơn), S + would/could/might + V (nguyên mẫu) If I were you, I would take a break.
Câu điều kiện loại 3 If + S + had + V3, S + would/could/might + have + V3 If I had studied harder, I would have passed the exam.
Câu điều kiện hỗn hợp If + S + V (quá khứ hoàn thành), S + would/could/might + have + V3 If I had known you were coming, I would have cooked dinner.
Câu điều kiện loại 0 If + S + V (hiện tại đơn), S + will/can/may + V (nguyên mẫu) If you put your hand in fire, you will get burned.
Câu điều kiện loại so sánh The + so sánh hơn + S + V, the + so sánh hơn + S + V The harder you work, the more money you will earn.

Để tìm hiểu thêm về câu điều kiện trong tiếng Anh, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

IV. Bài tập câu điều kiện

Bài tập câu điều kiện
Bài tập câu điều kiện

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng

1. If I (study) hard, I (pass) the exam.

A. study – will pass

B. studied – would pass

C. had studied – would have passed

D. study – would have passed

2. If I (know) you were coming, I (cook) dinner.

A. knew – would cook

B. had known – would have cooked

C. know – will cook

D. knew – would have cooked

3. If I (have) more money, I (buy) a new car.

A. had – would buy

B. have – will buy

C. had – would have bought

D. have – would have bought

4. If I (be) you, I (take) a break.

A. were – would take

B. am – will take

C. were – would have taken

D. am – would have taken

5. If I (study) harder, I (pass) the exam.

A. studied – would have passed

B. study – will pass

C. had studied – would pass

D. study – would have passed

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống

1. If I (have) more time, I (travel) around the world.

2. If I (know) how to play the piano, I (join) a band.

3. If I (be) a millionaire, I (buy) a big house.

4. If I (win) the lottery, I (quit) my job.

5. If I (be) you, I (study) harder.

Bài tập 3: Viết lại câu theo câu điều kiện

1. Because I didn’t study hard, I failed the exam.

If I had studied hard, I would have passed the exam.

2. Because I didn’t know you were coming, I didn’t cook dinner.

If I had known you were coming, I would have cooked dinner.

3. Because I don’t have enough money, I can’t buy a new car.

If I had enough money, I could buy a new car.

4. Because I’m not you, I don’t take a break.

If I were you, I would take a break.

5. Because I didn’t study harder, I didn’t pass the exam.

If I had studied harder, I would have passed the exam.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại câu điều kiện trong tiếng Anh tại đây: Câu điều kiện trong tiếng Anh

V. Một số lưu ý khi sử dụng câu điều kiện

Một số lưu ý khi sử dụng câu điều kiện
Một số lưu ý khi sử dụng câu điều kiện

Khi sử dụng câu điều kiện, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

 • Câu điều kiện loại 1 và loại 2 có thể dùng để diễn tả những sự việc có thể xảy ra trong tương lai.
 • Câu điều kiện loại 3 dùng để diễn tả những sự việc không thể xảy ra trong quá khứ.
 • Câu điều kiện hỗn hợp dùng để diễn tả những sự việc có thể xảy ra trong tương lai nhưng phụ thuộc vào một điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ.
 • Trong câu điều kiện, mệnh đề if luôn đứng trước mệnh đề chính.
 • Trong mệnh đề if, động từ thường chia ở thì quá khứ hoặc quá khứ hoàn thành.
 • Trong mệnh đề chính, động từ thường chia ở thì tương lai hoặc tương lai hoàn thành.

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý một số trường hợp đặc biệt sau:

 • Nếu mệnh đề if có chứa động từ khuyết thiếu (modal verb), thì động từ trong mệnh đề chính vẫn chia ở thì tương lai hoặc tương lai hoàn thành.
 • Nếu mệnh đề if có chứa động từ “were” hoặc “had been”, thì động từ trong mệnh đề chính có thể chia ở thì hiện tại hoặc quá khứ.
 • Nếu mệnh đề if có chứa động từ “should” hoặc “could”, thì động từ trong mệnh đề chính có thể chia ở thì hiện tại, quá khứ hoặc tương lai.

Việc sử dụng câu điều kiện đúng cách sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng của mình một cách rõ ràng và chính xác hơn. Hãy luyện tập thường xuyên để thành thạo cấu trúc ngữ pháp này nhé!

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về câu điều kiện, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

VI. Kết luận

Câu điều kiện là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh, giúp bạn diễn đạt các tình huống giả định, mong muốn hoặc kết quả một cách chính xác. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết về câu điều kiện trong tiếng Anh, giúp bạn sử dụng thành thạo cấu trúc ngữ pháp này trong giao tiếp và viết.

Hãy nhớ rằng, việc học tiếng Anh là một quá trình lâu dài và đòi hỏi sự kiên trì. Đừng ngại thực hành sử dụng câu điều kiện trong các tình huống giao tiếp hàng ngày để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Chúc bạn học tập hiệu quả!

Related Articles

Back to top button