Ngữ Pháp Tiếng Anh

Phân biệt thì trong tiếng Anh

Phân biệt thì trong tiếng Anh là điều cơ bản nhưng cũng là một trong những điều khó khăn nhất đối với người học tiếng Anh. Có rất nhiều thì khác nhau trong tiếng Anh, mỗi thì có cách dùng riêng. Nếu không phân biệt được các thì, bạn sẽ không thể sử dụng tiếng Anh một cách chính xác. Excelenglish sẽ giúp bạn phân biệt các thì trong tiếng Anh một cách dễ dàng, sử dụng các thì đúng cách và tránh những lỗi sai thường gặp.

Phân biệt thì trong tiếng Anh - excelenglish
Phân biệt thì trong tiếng Anh – excelenglish

Thì Công thức Cách dùng
Hiện tại đơn S + V (s/es) Diễn tả sự việc, hành động diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại ở hiện tại.
Hiện tại tiếp diễn S + am/is/are + V-ing Diễn tả sự việc, hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.
Hiện tại hoàn thành S + have/has + V3 Diễn tả sự việc, hành động đã hoàn thành trước thời điểm nói.
Tương lai đơn S + will + V Diễn tả sự việc, hành động sẽ xảy ra trong tương lai.
Tương lai tiếp diễn S + will be + V-ing Diễn tả sự việc, hành động sẽ đang diễn ra tại một thời điểm nào đó trong tương lai.

I. Phân biệt thì trong tiếng Anh

Phân biệt thì trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có nhiều thì khác nhau, mỗi thì có cách sử dụng riêng. Nếu bạn không phân biệt được các thì, bạn sẽ không thể sử dụng tiếng Anh một cách chính xác.Bảng dưới đây tóm tắt các thì trong tiếng Anh, cùng với cách sử dụng và ví dụ minh họa:

Thì Công thức Cách dùng Ví dụ
Hiện tại đơn S + V (s/es) Diễn tả sự việc, hành động diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại ở hiện tại. I go to school every day. (Tôi đi học mỗi ngày.)
Hiện tại tiếp diễn S + am/is/are + V-ing Diễn tả sự việc, hành động đang diễn ra tại thời điểm nói. I am watching TV now. (Tôi đang xem TV bây giờ.)
Hiện tại hoàn thành S + have/has + V3 Diễn tả sự việc, hành động đã hoàn thành trước thời điểm nói. I have finished my homework. (Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà.)
Tương lai đơn S + will + V Diễn tả sự việc, hành động sẽ xảy ra trong tương lai. I will go to the park tomorrow. (Tôi sẽ đi công viên vào ngày mai.)
Tương lai tiếp diễn S + will be + V-ing Diễn tả sự việc, hành động sẽ đang diễn ra tại một thời điểm nào đó trong tương lai. I will be working at the office tomorrow. (Tôi sẽ đang làm việc tại văn phòng vào ngày mai.)

Tìm hiểu thêm về ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Cách sử dụng các thì trong tiếng Anh

Để sử dụng các thì trong tiếng Anh một cách chính xác, bạn cần nắm rõ cách sử dụng của từng thì. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng các thì trong tiếng Anh:* Hiện tại đơn được sử dụng để diễn tả sự việc, hành động diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại ở hiện tại.* Hiện tại tiếp diễn được sử dụng để diễn tả sự việc, hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.* Hiện tại hoàn thành được sử dụng để diễn tả sự việc, hành động đã hoàn thành trước thời điểm nói.* Tương lai đơn được sử dụng để diễn tả sự việc, hành động sẽ xảy ra trong tương lai.* Tương lai tiếp diễn được sử dụng để diễn tả sự việc, hành động sẽ đang diễn ra tại một thời điểm nào đó trong tương lai.Làm bài tập ngữ pháp tiếng Anh để củng cố kiến thức

Bài tập về thì trong tiếng Anh

Để củng cố kiến thức về các thì trong tiếng Anh, bạn có thể làm các bài tập sau:* Điền vào chỗ trống bằng thì đúng của động từ.* Viết lại các câu sau sang thì khác.* Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau.Tìm hiểu thêm về luyện thi TOEFL cơ bản

II. Các thì trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có rất nhiều thì khác nhau. Mỗi thì có cách sử dụng riêng và được dùng trong những hoàn cảnh khác nhau. Để sử dụng tiếng Anh một cách chính xác, bạn cần phải nắm vững được các thì trong tiếng Anh.

Thì hiện tại đơn

 • Công thức: S + V (s/es)
 • Cách dùng: Diễn tả sự việc, hành động diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại ở hiện tại.

Ví dụ:

 • I go to school every day.
 • She works in a bank.
 • They play football every Sunday.

Xem thêm tại: https://excelenglish.edu.vn/ngu-phap-tieng-anh-co-ban/

Thì hiện tại tiếp diễn

 • Công thức: S + am/is/are + V-ing
 • Cách dùng: Diễn tả sự việc, hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.

Ví dụ:

 • I am working now.
 • She is cooking dinner.
 • They are watching TV.

Xem thêm tại: https://excelenglish.edu.vn/cau-truc-cau-trong-tieng-anh/

Thì hiện tại hoàn thành

 • Công thức: S + have/has + V3
 • Cách dùng: Diễn tả sự việc, hành động đã hoàn thành trước thời điểm nói.

Ví dụ:

 • I have finished my homework.
 • She has visited many countries.
 • They have built a new house.

Xem thêm tại: https://excelenglish.edu.vn/thi-trong-tieng-anh/

III. Cách sử dụng các thì trong tiếng Anh

Cách sử dụng các thì trong tiếng Anh
Cách sử dụng các thì trong tiếng Anh

Mỗi thì trong tiếng Anh có cách sử dụng riêng. Bạn cần phải học cách sử dụng đúng các thì để tránh mắc lỗi khi giao tiếp hoặc viết tiếng Anh. Dưới đây là một số lưu ý về cách sử dụng các thì trong tiếng Anh:

Hiện tại đơn: Thì hiện tại đơn được sử dụng để diễn tả sự việc, hành động diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại ở hiện tại. Ví dụ:

 • I go to school every day. (Tôi đi học hàng ngày.)
 • She cooks dinner every night. (Cô ấy nấu bữa tối mỗi tối.)
 • They play soccer every weekend. (Họ chơi bóng đá mỗi cuối tuần.)

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh

Hiện tại tiếp diễn: Thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng để diễn tả sự việc, hành động đang diễn ra tại thời điểm nói. Ví dụ:

 • I am studying English right now. (Tôi đang học tiếng Anh ngay bây giờ.)
 • She is cooking dinner at the moment. (Cô ấy đang nấu bữa tối lúc này.)
 • They are playing soccer in the park. (Họ đang chơi bóng đá ở công viên.)

Phân biệt phát âm Anh – Mỹ

Hiện tại hoàn thành: Thì hiện tại hoàn thành được sử dụng để diễn tả sự việc, hành động đã hoàn thành trước thời điểm nói. Ví dụ:

 • I have finished my homework. (Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà.)
 • She has cooked dinner. (Cô ấy đã nấu bữa tối.)
 • They have played soccer. (Họ đã chơi bóng đá.)

Tương lai đơn: Thì tương lai đơn được sử dụng để diễn tả sự việc, hành động sẽ xảy ra trong tương lai. Ví dụ:

 • I will go to school tomorrow. (Tôi sẽ đi học ngày mai.)
 • She will cook dinner tonight. (Cô ấy sẽ nấu bữa tối tối nay.)
 • They will play soccer next week. (Họ sẽ chơi bóng đá tuần tới.)

Tương lai tiếp diễn: Thì tương lai tiếp diễn được sử dụng để diễn tả sự việc, hành động sẽ đang diễn ra tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Ví dụ:

 • I will be studying English at this time tomorrow. (Tôi sẽ đang học tiếng Anh vào thời điểm này ngày mai.)
 • She will be cooking dinner at 6 o’clock tonight. (Cô ấy sẽ đang nấu bữa tối lúc 6 giờ tối nay.)
 • They will be playing soccer in the park on Sunday. (Họ sẽ đang chơi bóng đá ở công viên vào Chủ Nhật.)

Câu điều kiện trong tiếng Anh

IV. Bài tập về thì trong tiếng Anh

Bài tập về thì trong tiếng Anh
Bài tập về thì trong tiếng Anh

Để củng cố kiến thức về thì trong tiếng Anh, bạn có thể làm các bài tập sau:

 • Xác định thì của các động từ trong các câu sau:
 • I am studying English.
 • He was working in the garden.
 • She will go to the party tomorrow.
 • We have been living in this house for 5 years.
 • They had already finished the project when I arrived.

Điền thì đúng của các động từ trong ngoặc vào các câu sau:

 • I (study) English every day.
 • He (work) in the garden yesterday.
 • She (go) to the party tomorrow.
 • We (live) in this house for 5 years.
 • They (finish) the project before I arrived.

Viết lại các câu sau sang thì quá khứ đơn:

 • I am studying English.
 • He is working in the garden.
 • She is going to the party tomorrow.
 • We are living in this house for 5 years.
 • They are finishing the project.

Viết lại các câu sau sang thì tương lai đơn:

 • I am studying English.
 • He is working in the garden.
 • She is going to the party tomorrow.
 • We are living in this house for 5 years.
 • They are finishing the project.

Viết lại các câu sau sang thì hiện tại hoàn thành:

 • I am studying English.
 • He is working in the garden.
 • She is going to the party tomorrow.
 • We are living in this house for 5 years.
 • They are finishing the project.

Viết lại các câu sau sang thì tương lai hoàn thành:

 • I am studying English.
 • He is working in the garden.
 • She is going to the party tomorrow.
 • We are living in this house for 5 years.
 • They are finishing the project.

Các bài tập trên sẽ giúp bạn củng cố kiến thức về thì trong tiếng Anh và sử dụng chúng một cách chính xác trong giao tiếp và viết.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau để học thêm về thì trong tiếng Anh:

V. Lời kết

Qua bài viết trên, chắc hẳn bạn đã có thể phân biệt được các thì trong tiếng Anh một cách dễ dàng. Bạn cũng đã biết cách sử dụng các thì đúng cách và tránh những lỗi sai thường gặp. Bên cạnh đó, bạn còn được cung cấp các bài tập để luyện tập và củng cố kiến thức.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các chủ đề liên quan đến tiếng Anh, hãy truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ excelenglish.edu.vn. Chúng tôi có rất nhiều bài viết hữu ích giúp bạn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Website Bài viết liên quan
excelenglish.edu.vn Cấu trúc câu trong tiếng Anh
excelenglish.edu.vn Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
excelenglish.edu.vn Bài tập ngữ pháp tiếng Anh

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia các khóa học tiếng Anh online của chúng tôi. Các khóa học này được thiết kế để giúp bạn cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của mình một cách toàn diện, từ nghe, nói, đọc đến viết. Đăng ký ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn.

VI. Lời kết

Phân biệt thì trong tiếng Anh là một kỹ năng rất quan trọng đối với người học tiếng Anh. Khi bạn đã nắm vững các thì, bạn sẽ có thể sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và trôi chảy hơn. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các thì trong tiếng Anh. Hãy luyện tập thường xuyên để củng cố kiến thức và sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả.

Related Articles

Back to top button